Toolbox: Uitkering onderwijshuisvesting 2010

In de Toolbox op deze website staat een nieuw instrument om te berekenen in hoeverre de gemeenten het budget voor onderwijshuisvesting daar daadwerkelijk aan besteden. Lees verder

Elke gemeente ontvangt een uitkering uit het gemeentefonds. In die uitkering zitten ook middelen die genormeerd worden toegekend voor het cluster educatie, dat bestaat uit onderwijshuisvesting en overige educatie. Deze normering is niet bepalend voor de besteding, in die zin is er sprake van een raming van de beschikbare huisvestingsmiddelen. Dit wil zeggen dat er sprake is van een algemene uitkering uit het gemeentefonds, zodat er geen specifiek onderwijshuisvestingsbudget als zodanig wordt vastgesteld.

Omdat verschillende aspecten van de algemene uitkering elkaar kunnen beïnvloeden, kan de werkelijke uitkering afwijken van de berekeningen zoals die met het nieuwe rekenmodel in de Toolbox kunnen worden gemaakt. Ook worden de bedragen en normen regelmatig (soms wel drie keer in een jaar) bijgesteld. Het instrument geeft schoolbesturen een handreiking op grond waarvan de omvang van de uitkering voor onderwijshuisvesting redelijk kan worden benaderd.

Daarbij is het mogelijk een uitsplitsing te maken:

* voortgezet onderwijs;
* speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs;
* (voortgezet) speciaal onderwijs;
* basisonderwijs.

Omdat de uitkering uit het gemeentefonds een algemene uitkering is, betekent het dat een gemeentebestuur in principe vrij is in de wijze waarop deze middelen worden besteed. Met de handreiking is het mogelijk in de gesprekken met het gemeentebestuur te toetsen in hoeverre gemeenten het in het gemeentefonds opgenomen onderwijsbudget daadwerkelijk daarvoor gebruiken.

In het op overeenstemming gerichte overleg (OOGO) kunnen de besturen nadere informatie krijgen omtrent de besteding van deze middelen. Daarbij kan sprake zijn van een meerjarig integraal huisvestingsplan (IHP). In de begroting van uw gemeente is in principe terug te vinden wat de gemeente van plan is uit te geven aan onderwijshuisvesting.

Het instrument is uitermate eenvoudig toe te passen: bij opgave van de naam van de gemeente worden de uitkeringsbedragen voor de onderwijshuisvesting en de overige educatie nader gespecificeerd. De benodigde gegevens worden uit een bestand gehaald met alle gegevens van alle gemeenten.

Alleen voor een gewenste specificatie van de uitkering voor het SBO en praktijkonderwijs enerzijds en het (voortgezet) speciaal onderwijs anderzijds wordt gevraagd om een nadere opgave van deze leerlingaantallen.

Overigens, de VNG verwijst naar dit instrument voor de verantwoording van de ontvangen middelen voor de huisvesting. Zie de toelichting bij het rekenmodel onder D (Ontvangsten)  die te vinden is op VNG Rekenmodel OHV.

Klik hier voor het rekeninstrument in de VOS/ABB-Toolbox. 

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl