Trends in beeld: achterstandenbeleid blijft nodig!

Het bestrijden van onderwijsachterstanden blijft nodig. Dat en meer staat in de publicatie ‘Trends in beeld 2012’ van het ministerie van OCW. Lees verder

OCW verwijst in Trend in beeld 2012 onder het kopje ‘Bestrijden onderwijsachterstanden blijft nodig’ naar het rapport Equity and quality in education van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In dat rapport wordt de gewichtenregeling zoals die in het primair onderwijs geldt als good practice genoemd. Dat staat in schril contrast met de 200 miljoen euro die met name coalitieonderhandelaar VVD wil bezuinigen op het onderwijsachterstandenbeleid, zoals voor de Tweede Kamerverkiezingen bleek uit de CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma’s.

Trend in beeld 2012 gaat ook in op de bezuinigingen, de hoge werkdruk die in het onderwijs wordt ervaren en het lerarentekort. De bezuinigingen worden gezien als het grootste zorg voor het behoud van de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs. Dit houdt verband met de omvang van de klassen die mede als gevolg van de bezuinigingen blijft toenemen.

Wat het lerarentekort betreft, meldt het rapport van OCW dat dit de komende jaren in verband met de vergrijzing toeneemt. Hoewel het aantal vacatures in het onderwijs de laatste tijd afneemt als gevolg van de economische crisis en het feit dat leraren langer doorwerken, zal er de komende jaren een grote vraag naar leraren ontstaan. Dit geldt vooral voor het voortgezet onderwijs.

Ondanks de vergrijzing heeft Nederland vergeleken met andere landen relatief veel jonge docenten in het voortgezet onderwijs. Eén op de acht vo-leraren is jonger dan 30 jaar. In Duitsland bijvoorbeeld is dat ongeveer één op de dertig en in Finland één op de twintig. Maar de cijfers wijzen ook uit dat Nederland inderdaad veel ‘grijze’ leraren heeft: 46 procent is ouder dan 50, terwijl het gemiddelde in de OESO-landen op 36 procent ligt.