Trieste dag: Kamer akkoord met wet passend onderwijs

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor en de bezuiniging op de invoering van passend onderwijs. Dat zat er al aan te komen, maar het is en blijft een klap in het gezicht van iedereen die zich inzet voor goed onderwijs aan álle leeringen. Lees verder

De stemming was in feite een voorgekookt een-tweetje van de coalitiepartijen VVD en CDA, gesteund door de gedoogfractie van de PVV en die van de reservegedogers van de SGP. Vooral dat laatste is van belang, omdat de steun van de staatkundig gereformeerden doorslaggevend kan zijn om de wet voor de invoering van passend onderwijs ongeschonden door de Eerste Kamer te loodsen.

De oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, SP, D66 en ChristenUnie stemden tegen het wetsvoorstel. De respectievelijke Kamerleden Jeroen Dijsselbloem, Jesse Klaver, Jasper van Dijk, Boris van der Ham en Cynthia Ortega-Martijn legden hierbij een stemverklaring af. Tijd, geld en expertise zijn volgens hen onoverkomelijke hindernissen bij de invoering van passend onderwijs.

Prestatiebeloning
Er was vanuit de oppositie voorgesteld om het geld voor prestatiebeloning te gebruiken om de bezuiniging van 300 miljoen euro op passend onderwijs te verzachten. Deze motie kon rekenen op veel steun in het onderwijs, maar is desondanks door de Kamer verworpen. 

Wél aangenomen is een amendement dat ouders een sterkere positie geeft. Het gaat hier om een wijziging die was voorgesteld door CDA, PvdA en ChristenUnie. De strekking van dit amendement is dat scholen het ontwikkelingsperspectief pas kunnen vaststellen na op overeenstemming gericht overleg met de ouders. Dit vindt VOS/ABB een goede zaak. 

Krimpregio's
Ook een motie om krimpregio's extra ondersteuning te bieden bij de invoering van passend onderwijs kon rekenen op goedkeuring van de Kamer. Ook daar is VOS/ABB blij mee.

Ook het amendement van CDA en D66 om een tijdelijke landelijke geschillencommissie in het leven te roepen, heeft het gehaald. Deze commissie oordeelt over de geschillen over de toelating of verwijdering van zorgleerlingen. De commissie zal tijdelijk zijn, om richting te geven aan de nieuwe wettelijke bepalingen.

Oud zuilair denken
VOS/ABB vindt het een goede zaak dat de Kamer niet is meegegaan met het amendement om meer ruimte te geven voor het vormen van landelijke samenwerkingsverbanden naar richting. Als dat was aangenomen, zouden er landelijke protestants-christelijke, katholieke, islamitische enz. samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. Een dergelijke indeling, gebaseerd op oud zuilair denken, zou het idee van een dekkend aanbod in de regio hebben ondergraven.

VOS/ABB is zeer teleurgesteld over het politieke proces, dat nu leidt tot een aantasting van het principe dat er voor elk kind goed onderwijs moet zijn. Dit principe is in de ogen van VOS/ABB uiteraard ook van toepassing op zorgleerlingen, maar VVD, CDA, PVV en SGP oordelen kennelijk anders. 

VOS/ABB signaleerde als eerste, direct op Prinsjesdag 2010, dat het kabinet fors wilde bezuinigen op passend onderwijs. Reeds voor de verkiezingen berekende financieel expert Bé Keizer voor VOS/ABB uit dat met name de plannen van de VVD desastreus zouden uitpakken.

Klik hier voor een overzicht van de uitkomsten van het Kamerdebat over passend onderwijs.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl