Tweedaagse leergang bovenschools managers

VOS/ABB heeft een tweedaagse leergang financieel management en beleid ontwikkeld, gericht op bovenschools managers in het primair onderwijs. De cursus, die op 15 januari begint, sluit aan bij de eerste ervaringen met lumpsumbekostiging. Lees verder

De lumpsumfinanciering voor het primair onderwijs is intussen al haar tweede jaar ingegaan. De meeste bovenschools managers hebben inmiddels de nodige basiskennis en vaardigheden verworven op het brede terrein van financieel management. De eerste begrotingen en de eerste jaarrekening zijn opgesteld.  

Met de nieuwe leergang wil VOS/ABB haar leden ondersteunen bij het verder professionaliseren van het financieel management. Centraal hierbij staat het proces van planning en control. Hierin geven we op systematische wijze vorm aan het proces van richtinggeven en op koers houden.

Strategisch beleid vertalen
Uitgangspunt van de cursus is de financiële vertaling van het strategisch beleid in de meerjarenbegroting, met als doelstelling ‘waarborgen van de continuïteit van de organisatie’. De financiële consequenties van onder meer personeelsbeleid, taakbeleid en de mogelijkheden rondom de schooltijdenwet komen eveneens uitgebreid aan de orde.

Aan de hand van een scan gaat u na of de planning en controlcyclus van uw organisatie zo is ingericht dat u een gezond financieel management kunt voeren.

In de planning & controlcyclus is ook het overleg met de GMR opgenomen over de meerjarenbegroting en als afgeleide daarvan het meerjarenbestuursformatieplan. We gaan in op de wijze waarop de GMR door u ingelicht moet worden en op de documenten waar de GMR instemmings- of adviesrecht heeft of die ter informatie moeten worden aangeboden.

Verzelfstandigd openbaar onderwijs
Het verzelfstandigde openbaar onderwijs dient de begroting en de jaarrekening aan te bieden aan de gemeenteraad. Het te doorlopen traject komt aan de orde.   

In de jaarrekening 2006 hebt u streefwaarden voor de financiële kengetallen vastgesteld en deze streefwaarden vormen de basis voor uw financieel beleid voor de komende jaren. De schoolplannen van uw scholen vragen om de nodige investeringen en u kunt ze vertalen naar de meerjarenbegroting. Wellicht moeten er keuzes gemaakt worden. U kunt deze keuzes onderbouwen.

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn voor u de bouwstenen voor het beleid. Na deze leergang weet u wat de invloed van de beleidskeuzes is op de meerjarenbegroting.

De leergang is speciaal opgezet voor het bovenschools management in het primair onderwijs. De nadruk ligt op het beleid en minder op de techniek. Enige financiële voorkennis is vereist.

Gegevens van de leergang
Datum en locatie: Utrecht, 15 en 29 januari 2008
Tijd: 9.30 – 16.30 uur
Maximum aantal deelnemers: 16
Kosten: € 700 voor leden en € 840 voor niet-leden
Inschrijven: via het online inschrijfformulier.

Informatie: Géke Lexmond, 0348-404815, glexmond@vosabb.nl