Tweede Kamer stemt in met afschaffen fusietoets

De Tweede Kamer heeft de wet aangenomen die de fusietoets in het primair en voortgezet onderwijs afschaft. Op grond van een aantal amendementen gaat het wetsvoorstel door naar de Eerste Kamer.

Een van de aangenomen amendementen regelt dat binnen drie jaar na de afschaffing van de fusietoets de doeltreffendheid en effecten van fusie-effectrapportages in de praktijk worden geëvalueerd. Indien noodzakelijk vindt vervolgens telkens na drie jaar nogmaals een evaluatie plaats. Zo kan de minister in het kader van de ‘menselijke maat’ eventuele schaalvergroting blijven monitoren.

De Tweede Kamer nam ook een amendement aan, waarin staat dat fusie-effectrapportages tien jaar moeten worden bewaard.

Geregeld overleg met MR

Een ander aangenomen amendementen regelt dat medezeggenschapsraden (MR’s) en schoolbesturen vanaf het fusievoornemen tot het fusiebesluit geregeld bijeen moeten komen voor overleg. De gedachte hierachter is dat MR dan niet pas instemming aan de fusie hoeft te verlenen als de voorbereiding is afgerond en het fusiebesluit is genomen.

Naar verwachting zal na goedkeuring door de Eerste Kamer de fusietoets in het funderend onderwijs per 1 januari 2020 zijn afgeschaft. Lopende fusietrajecten zullen dan nog wel zijn onderworpen aan een administratieve (niet-inhoudelijke) toets.