Tweede Kamer stemt in met planningswet

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel voor nieuwe planningsregels voor het voortgezet onderwijs. Lees verder

Tijdens de parlementaire behandeling maakte de Tweede Kamer gebruik van de mogelijkheid het wetsvoorstel op enkele punten te wijzigen. Zo is een amendement van de VVD overgenomen om de zogenoemde havo-afdeling te handhaven. Ook werd een amendement van CDA, PvdA en ChristenUnie overgenomen om bij de vaststelling van het regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) de positie van de gemeenten te versterken

Havo-afdeling
De huidige Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) kent de zogenoemde havo-afdeling, een afdeling waar alleen havo-onderwijs verzorgd wordt in de leerjaren 4 en 5.

Omdat deze afdeling in het voortgezet onderwijs niet voorkomt en gedurende een reeks van jaren nooit een aanvraag voor deze afdeling is ingediend, stelde de regering voor deze afdeling uit de wet te schrappen.

Op voorstel van de VVD heeft de Kamer echter besloten de havo-afdeing te handhaven. Achtergrond van het amendement was om de havo-afdeling te kunnen koppelen aan een catagoriale mavo in streken waar geen havo-opleiding op redelijke afstand aanwezig is.

Deelnemen aan RPO
Het staat schoolbesturen vrij om zelf te beslissen deel te nemen aan een RPO. Tijdens de parlementaire behandeling stond de vraag centraal of een schoolbestuur door andere schoolbesturen buitengesloten zou kunnen worden van deelname aan een RPO.

VOS/ABB heeft bepleit in de wet een bepaling op te nemen die aangeeft dat een schoolbestuur niet kan worden geweigerd (zie het artikel in de rechterkolom hiernaast). Die simpele oplossing is echter niet overgenomen.

Wel heeft de Kamer door het aannemen van een amendement van het CDA de eisen verscherpt, waaraan de deelnemers van het RPO moeten voldoen. Zo moet 65 procent van de schoolbesturen met vestigingen in gemeente(n) die deel uitmaken van het RPO, meedoen. Wordt dat percentage niet gehaald, dan kan er geen RPO tot stand worden gebracht.

Invloed gemeenten
Het wetsvoorstel bepaalde dat de schoolbesturen – alvorens het RPO vast te stellen – met de betrokken gemeenten overleg dienden te voeren over de mogelijke huisvestingsgevolgen. De PvdA diende het voorstel in om het RPO te onderwerpen aan het instemmingsrecht van de betrokken gemeenten. Wegens gebrek aan steun trok deze coalitiepartij dit voorstel terug.

De regeringspartijen dienden vervolgens gezamenlijk het voorstel in om het resultaat van het RPO te onderwerpen aan het ‘op overeenstemming gerichte overleg’. Schoolbesturen en gemeenten moeten voorts spelregels voor dit overleg afspreken, waarvan een geschillenregeling deel uitmaakt in het geval de gewenste overeenstemming niet bereikt wordt. Dit voorstel werd door de Kamer aangenomen.

1 augustus
De regering zal het geamendeerde wetsvoorstel binnenkort bij de Eerste Kamer indienen. Het streven om de nieuwe wettelijke regeling met ingang van 1 augustus 2008 in werking te laten treden, lijkt nog steeds haalbaar.

De komende maanden zal VOS/ABB u uitgebreid informeren over het nieuwe planningstelsel.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl