Uitdrukkelijk besluit nodig over geldigheid CAO PO

De CAO PO 2009 is voor het openbaar onderwijs pas geldig, nadat het bestuur er een uitdrukkelijk positief besluit over heeft genomen. Op het bijzonder onderwijs is de nieuwe cao automatisch van toepassing. De cao-tekst en de aanbiedingsbrief die erbij hoort, staan in de rechterkolom van dit bericht. Lees verder

Juridisch gezien is de nieuwe cao in het openbaar onderwijs een publiekrechtelijke rechtspositionele regeling. In het openbaar onderwijs is de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst namelijk niet van toepassing.

Om de afspraken van kracht te laten zijn voor de werknemers, dient elk bestuur in het openbaar onderwijs een apart besluit te nemen. Pas dan wordt de nieuwe cao voor het primair onderwijs voor de afgesproken geldigheidsduur als rechtspositiebesluit vastgesteld. Elke nieuwe CAO PO en de geldigheid ervan vereisen een nieuw besluit. Het bestuur moet dit besluit intern bekendmaken.

De tekst voor een dergelijk besluit kan als volgt luiden:

“Het bestuur van ….. (naam) heeft kennis genomen van de CAO PO 2009 met de daarbij behorende bijlagen.

Het bestuur heeft op …. (datum) besloten de cao voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 als rechtspositionele regeling vast te stellen voor zijn medewerkers, verbonden aan de onder zijn gezag vallende instelling(en) voor primair onderwijs”.

Voor een stichting op publiekrechtelijke gronden gelden dezelfde regels. Voor een samenwerkingsbestuur gelden de uitgangspunten van het bijzonder onderwijs.

De nieuwe tekst van de decentrale CAO PO, die door de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) en de vakbonden is vastgesteld, is beschikbaar (zie ook rechterkolom). In deze cao is de uitwerking van het Convenant LeerKracht opgenomen.  In de rechterkolom staan ook de voorbeeldfuncties van de functiemix.

De nieuwe cao-boekjes worden uitgegeven door de PO-Raad. De verwachting is dat de boekjes vanaf februari beschikbaar zijn. Ze kunnen dan via de PO-Raad worden besteld. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen