Uitkeringen arbeidsongeschikten omhoog

Het kabinet komt met twee nieuwe afspraken na de in april aangekondigde maatregelen over de uitwerking van WAO-afspraken uit het coalitieakkoord. Lees verder

De eerste maatregel betreft het verhogen van de uitkeringen van volledig arbeidsongeschikten in de WAO, de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) en de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten). De uitkeringen gaan per 1 juli 2007 omhoog van 70 naar 75 procent. Hiervoor is een wetswijziging nodig.

In de tweede plaats past het kabinet het zogeheten Schattingsbesluit aan. Mensen in de WAO, WAZ en Wajong die op 1 juli 2004 tussen de 45 en 50 jaar waren, hoeven niet te worden herbeoordeeld volgens de nieuwe, strengere normen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) herziet de uitkeringen vooruitlopend op de wijziging.

Het kabinet wijzigt het Schattingsbesluit ook in een ander opzicht. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt voortaan weer vastgesteld op basis van het werkelijke aantal gewerkte uren. Sinds het Schattingsbesluit van 2004 gold een maximum van 38 uur per week. Het kabinet schrapt dit maximum en volgt daarmee de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 2 maart 2007. Het UWV herziet de uitkeringen met ingang van die datum. 

De wetsvoorstellen worden voor spoedadvies naar de Raad van State verzonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het ontwerp Schattingsbesluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Info: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl