Update bekostigingsbedragen personeel 2009-2010

Later dan verwacht is op 19 augustus de bijgestelde Regeling bekostiging personeel 2009-2010 beschikbaar gekomen. De publicatie van Cfi is gisteren gepubliceerd en u kunt hem nu direct downloaden uit de rechterkolom hiernaast. Lees verder

Het gaat hier om de bijstelling van de voorlopige bedragen die in april werden gepubliceerd voor de personele bekostiging van het komende schooljaar. Het waren toen voorlopige bedragen omdat de gegevens uit voorjaarsnota van het kabinet met de vastgestelde premieaanpassingen van 1 januari 2009 er nog niet in waren verwerkt. Daardoor daalden de bedragen met zo’n 0,3% terwijl de premieaanpassingen echter zouden zorgen voor een stevige verhoging.

Het was de bedoeling dat de meer definitieve bedragen die zouden gaan gelden voor het schooljaar 2009-2010 al in juni bekend zouden worden gemaakt. Dat lukte niet omdat men nog druk doende was de indexering nader vast te stellen in verband met onder andere de inkorting van de salarisschalen OP per 1 januari 2010.

Over de late informatie over zulke belangrijke bekostigingsgegevens heeft de PO-Raad de staatssecretaris een brief gestuurd (zie bijgaande brief hiernaast in rechterkolom).

Gelukkig is nu (eindelijk) de bijgestelde Regeling bekostiging personeel 09-10 beschikbaar. De bijstelling blijkt uit te komen op een verhoging van de personele bekostiging van 0,62% voor het OP en van -0,40% voor de directie ten opzichte van de definitieve bedragen van het schooljaar 08-09 zoals die gepubliceerd zijn in de Regeling bekostiging personeel PO 08-09 (zie ons eerdere bericht van 15 juni 2009: ‘Bekostiging PO: Definitieve prijzen voor 2008-2009’.)

De definitieve prijzen van 08-09 zijn globaal 1% hoger geworden, zodat de nieuwe bedragen voor 09-10 daar nog bovenuit komen, met name door de inkorting van de schalen per 1 januari 2010 van 17 naar 16 regels voor de leerkrachten.

De indexering van het budget Personeels- en arbeidsmarktbeleid moet verminderd worden met de eenmalige verhoging vorig jaar van 0,44%. Die index is dus 0,18% voor 09-10.

De beschikkingen die uit de nieuwe bedragen voortvloeien zullen pas in september 2009 verschijnen.

In de rechterkolom is het Excelbestand te downloaden met alle bedragen voor 09-10 zoals die nu zijn vastgesteld. Medio september zullen de nieuwe instrumenten voor de meerjarenbegrotingen vanaf 2010-2011 in de Toolbox geplaatst worden zodat u dan aan de slag kunt om deze meerjarenbegroting klaar te maken.

Daarbij nog wel enkele kanttekeningen:
a.    In de verhoging van de index van 0,62% zit ook verwerkt de inkorting van de schalen van de leraren van 17 naar 16 regels. Die inkorting schalen op zich zorgt voor een verhoging van de GPL 09-10 met ongeveer 0,41% voor het OP.

b.    De premieverhoging van de pensioenen met 1%-punt per 1 juli 09 is niet verwerkt in de index. Het is momenteel niet bekend hoe deze verwerking zal plaatsvinden . Gewoonlijk gebeurt het door de ontwikkeling zoals die in de marktsector plaatsvindt op dit punt te volgen. Deze verwerking vindt dan pas plaats in het late voorjaar van 2010 bij de vaststelling van de voorjaarsnota door het kabinet. Wat in de marktsector gebeurt met de pensioenpremies is nog niet bekend. Hoe het uit zal pakken met de plannen van het ABP om de pensioenpremie per 1 januari 2010 te verhogen met 2%-punt is ook niet bekend.

c.    Houd er wel rekening mee dat de premiewijzigingen per 1 januari 2010 nog kunnen leiden tot een bijstelling van de huidige bedragen zodra de voorjaarsnota 2010 omstreeks juni 2010 is vastgesteld.

d.    In de Regeling is in artikel 2 lid 5 nu ook de indexering verwerkt van de Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen. Die wordt met 4,38% verhoogd. Omdat deze indexering een ander tijdstraject volgt is de uitkomst geheel anders, maar over een langere periode bezien zijn beide loonindexen vrijwel gelijk.

e.    In een afzonderlijk bericht is aandacht besteed aan de eenmalige verhoging van de toeslag impulsgebieden met € 211.  

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674 of bkeizer@vosabb.nl.

Bijlagen