Van dislocatie naar nevenvestiging: let op tijdsdruk!

Verzoeken tot omzetting van een dislocatie in een (tijdelijke) nevenvestiging per 1 augustus 2011 moeten vóór 1 november 2010 bij DUO worden ingediend. Lees verder

Op 1 augustus 2008 is voor het voortgezet onderwijs een nieuw planningsysteem in werking getreden. Vanaf dat tijdstip is het niet meer mogelijk om een dislocatie te starten. De op 1 augustus 2008 in het voortgezet onderwijs aanwezige dislocaties kunnen –met toestemming van de minister van OCW– worden omgezet in een tijdelijke of permanente nevenvestiging.

Er geldt vanaf 2008 een overgangstermijn van vijf jaar. De omzetting moet dus uiterlijk vóór 1 augustus 2013 worden gerealiseerd. Na het verstrijken van de overgangstermijn komen leerlingen, die dan op een niet omgezette dislocatie onderwijs volgen, niet meer voor bekostiging in aanmerking. Het is dus belangrijk om de omzettingsprocedure tijdig af te ronden!

De bekostiging van een in een (tijdelijke) nevenvestiging omgezette dislocatie vangt aan op 1 augustus. Een aanvraag om toestemming voor de omzetting dient in het voorafgaande jaar vóór 1 november bij DUO te worden ingediend. Wilt u de omzetting van de dislocatie met ingang van 1 augustus 2011 realiseren, dan moet u dus vóór 1 november 2010 een aanvraag indienen.

Omdat, zoals hierboven vermeld, in verband met de overgangstermijn van vijf jaar de laatste mogelijkheid tot omzetting uiterlijk op 1 augustus 2013 moet zijn gerealiseerd, is het voor het laatst mogelijk om daarvoor vóór 1 november 2012 een aanvraag te verzenden.

RPO
Dislocaties binnen 3 kilometer van de hoofdvestiging die als permanente onderwijshuisvesting dienst doen, kunnen niet in een permanente nevenvestiging worden omgezet.

Indien het schoolbestuur de permanente status van die vestiging wil handhaven, moet de weg bewandeld worden van het stichten van een nieuwe nevenvestiging via de procedure van het zogenoemde RPO (artikel 72 WVO). Zie voor meer informatie hierover het pdf-document in de rechterkolom.

De afgelopen twee jaren zijn nog maar weinig verzoeken tot omzetting van dislocaties ingediend. Het is zaak niet te lang te wachten, zeker niet als de weg bewandeld moet worden van het vaststellen of updaten van een RPO om de dislocatie als vestiging te kunnen behouden.

Informatie: Klaas te Bos, 06-22939649, ntebos@vosabb.nl

Bijlagen