Vasthouden aan één geschillencommissie

VOS/ABB blijft vasthouden aan één landelijke geschillencommissie, ook nu de Onderwijsraad dit afwijst. VOS/ABB vindt dat de Onderwijsraad zich baseert op oneigenlijke argumenten en licht haar kritiek toe in een reactie aan de Tweede Kamer. Lees verder

In een eerder stadium heeft VOS/ABB zich al uitgesproken als voorstander van één landelijke geschillencommissie voor de behandeling van geschillen tussen een schoolbestuur en de medezeggenschapsraad. Op dit moment zijn er nog meerdere geschillencommissies, voor elke denominatie één. Volgens VOS/ABB is dat niet nodig en zal één commissie de uniformiteit in procedures en uitspraken waarborgen. Ook uit oogpunt van efficiency is VOS/ABB voorstander van één landelijke geschillencommissie. Het Werkgeversverbond Voortgezet Onderwijs (WVO) en personeel- en oudersorganisaties bepleiten dit eveneens, net als minister Maria van der Hoeven.

Toen de Tweede Kamer vorig jaar met de minister overlegde over de uitgangspunten van de WMS, bleek ook de meerderheid van de Tweede Kamer op hetzelfde standpunt te staan.  Op aandringen van de fractie van de ChristenUnie heeft de Kamer niettemin gebruik gemaakt van zijn recht de Onderwijsraad op dit punt om een advies te vragen. De Onderwijsraad heeft dit advies, getiteld ‘Onderwijsspecifieke medezeggenschap’,  in de loop van januari 2006 gepubliceerd. 

In zijn advies wijst de Onderwijsraad het idee van één landelijke geschillencommissie voor alle scholen af. Het wettelijk voorschrijven van zo’n commissie strookt naar het oordeel van de Onderwijsraad niet met het principe van de vrijheid van onderwijs en gaat ook in tegen het uitgangspunt dat schoolbesturen autonoom zijn zelf hun bestuurlijke inrichting te bepalen.

VOS/ABB is het niet eens met deze motivering. Vrijheid van onderwijs is bijvoorbeeld bij de regeling van de medezeggenschap geen leidend beginsel geweest. In een brief aan de Tweede Kamer geeft VOS/ABB een uitvoerige toelichting. De tekst van deze brief kunt u downloaden uit de rechterkolom naast dit bericht.

Informatie: Klaas te Bos, o348-405227, ntebos@vosabb.nl   

Bijlagen