Veel belangstelling voor peuterpilot basisscholen

Scholen die willen meedoen aan de pilot Startgroep (peuters in het basisonderwijs) wordt aangeraden hierover contact te leggen met hun gemeente en met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf waarmee ze (willen) samenwerken. Lees verder

Het ministerie van OCW komt waarschijnlijk in juni met de voorwaarden waaraan deelnemende schoolbesturen moeten voldoen. Er kan dan een subsidieaanvraag worden ingediend, waarvoor moet worden samengewerkt met de gemeente. Er is bovendien een intentieverklaring nodig van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, waarmee de school wil samenwerken.

De pilot staat in het teken van verbetering van leerprestaties. De proef komt er naar aanleiding van een advies van de Onderwijsraad. Die stelde vorig jaar dat basisscholen een programma aan moeten bieden aan peuters om achterstanden vroeg te signaleren en weg te werken.

Naar verwachting zullen er verspreid over het land 30 pilots starten. Voor een aantal regio’s ligt het al vast dat daar een pilot wordt uitgevoerd. Dat zijn de krimpregio’s Noordoost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg, de vier grote steden en Almere. Uit de reacties die bij VOS/ABB binnenkomen, blijkt dat de belangstelling in het onderwijs voor de pilot Startgroep zo groot is dat er vermoedelijk zal moeten worden geloot.

Zie ook het gerelateerde bericht in de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl