Veel minder fusietoetsen in funderend onderwijs

Het ziet ernaar uit dat er nog maar in zeer weinig gevallen in het primair en voortgezet onderwijs een fusietoets nodig zal zijn. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW stelt voor dat er alleen nog een fusietoets nodig is als er bij het samengaan van besturen een organisatie ontstaat van 30 scholen of meer. Nu ligt die norm op 10 scholen. Het voorstel is goed nieuws voor schoolbesturen in krimpgebieden die met elkaar willen samengaan.

Het voorstel van de staatssecretaris volgt op een brief van VOS/ABB aan Dekker. In die brief dringt VOS/ABB erop aan om de fusietoets voor het funderend onderwijs af te schaffen. Zo ver gaat Dekker niet, maar het verhogen van de toetsnorm van 10 naar 30 scholen is een positieve ontwikkeling in de richting die VOS/ABB wil.

Het voorstel houdt in dat de Adviescommissie Fusietoets pas een oordeel over een voorgenomen besturenfusie mag geven als door die fusie een organisatie met 30 of meer scholen ontstaat. In de praktijk zal dit betekenen dat de commissie nog maar in weinig gevallen in actie komt. Dit zal de bestuurlijke samenwerking in met name krimpregio’s kunnen bespoedigen.

De kern van het voorstel is een wijziging van de artikelen 4 en 19 van de Regeling fusietoets. Let op: de voorgestelde wijzigingen treden pas in werking zodra die in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdes@vosabb.nl