Veel scholen kampen met exploitatietekorten

Het primair en voortgezet onderwijs hebben nog steeds te kampen met exploitatietekorten. Dat blijkt uit een benchmarkonderzoek dat is uitgevoerd door bureau Hevo uit Den Bosch. Lees verder

Er deden 198 basisscholen en 59 scholen voor voortgezet onderwijs aan het onderzoek mee. Net als uit eerder onderzoek, blijkt ook nu dat veel scholen een tekort hebben op hun exploitatie. Doel van het onderzoek is vooral dat scholen hun eigen exploitatiegevens met die van andere scholen kunnen vergelijken. 

Voortgezet onderwijs
De grootste kostenposten bij scholen voor voortgezet onderwijs de niet-huisvestingsgebonden lasten, afschrijvingen, onderhoud, schoonmaak, energie en water. Opvallend is de grote spreiding binnen de diverse kostenposten. Bij de helft van de deelnemers worden de onderhouds- en schoonmaakkosten niet gedekt door de daarvoor bestemde vergoedingen.

De post ‘Overige exploitatie’ laat veruit het slechtste resultaat zien met een tekort voor alle deelnemende scholen. Aangezien deze kostenpost 48 procent van het totaal beslaat, is het volgens Hevo noodzakelijk om hier meer grip op te krijgen.

Primair onderwijs
In het primair onderwijs is het gebouwenbestand van de deelnemende scholen behoorlijk oud. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de energie- en onderhoudslasten. Er bestaan grote verschillen in het aantal vierkante meters brutovloeroppervlak per leerling, wat van invloed kan zijn op het binnenklimaat.

Een groot deel van de deelnemende scholen heeft een negatief exploitatieresultaat. Dat gaat waarschijnlijk ten koste van andere budgetten en/of de kwaliteit van het schoolgebouw en wellicht zelfs het onderwijs, zo concludeert het bureau uit Den Bosch.

Aanleiding van het eerste benchmarkonderzoek van Hevo in 2008 waren de berichten van veel scholen dat zij moeite hadden om een sluitende exploitatie te realiseren. Daarbij legde veranderende wetgeving omtrent het onderhoud een grotere verantwoordelijkheid bij de scholen neer.

Het onderzoeksrapport kan gratis bij Hevo worden aangevraagd, klik hier.