Herfstakkoord ingevuld: vele handen, licht werk!

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW lichten in de brief aan de Tweede Kamer toe waar het onderwijsgeld uit het Herfstakkoord heen gaat. Er komen meer klassenassistenten en conciërges om de hoge werkdruk van de leraren te verlagen.

In de brief staat dat er ‘met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs’ vanaf 2015 een bedrag van 325 miljoen euro wordt toegevoegd aan de lumpsum van de onderwijsinstellingen. ‘Hiervan wordt 150 miljoen euro generiek toegevoegd aan de lumpsum van alle onderwijssectoren. Het resterende deel van in totaal 175 miljoen euro wordt toegevoegd aan de prestatiebox/kwaliteitsafspraken en wordt ingezet in het funderend en middelbaar beroepsonderwijs voor de doelen: meer en betere handen in de klas en het voorkomen van zittenblijven.’

Bussemaker en Dekker schrijven dat ze in de sectorakkoorden in het primair en voortgezet onderwijs nadere afspraken willen maken over het bereiken van deze doelen. ‘De instellingen zijn vervolgens zelf verantwoordelijk hoe zij deze middelen inzetten om de doelen te halen’, zo stellen de bewindslieden.

Meer handen
De hoge werkdruk die veel leraren in het primair en voortgezet onderwijs zeggen te ervaren, wordt verlaagd door het aantal klassenassistenten en conciërges uit te breiden. In de brief staat ook dat er een kwaliteitsslag wordt gemaakt door leraren te stimuleren een masterdiploma te halen, door hun innovatieve slagkracht te versterken en door hun vaardigheden op het gebied van ICT te vergroten. Verder moet de begeleiding van startende docenten worden verbeterd.

Een ander doel is om onderpresteren en zittenblijven zo veel mogelijk te voorkomen. ‘Er wordt ingezet op intensivering en verlenging van de onderwijstijd, door bijvoorbeeld het opzetten van zomerscholen en schakelklassen. Deze instrumenten helpen leerlingen hun capaciteiten maximaal te benutten en zorgen voor een betere aansluiting op de vervolgopleiding.’

Samenwerkingsverbanden
Het passend onderwijs wordt ontzien, zo blijkt uit de brief. ‘Er is in totaal 50 miljoen euro structureel beschikbaar voor het passend onderwijs. De bezuiniging op de
samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs van in totaal 21 miljoen euro
structureel vanaf 2016 wordt ongedaan gemaakt. Daarnaast wordt er 29 miljoen euro structureel toegevoegd aan de lumpsum van de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.’

Als onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014 is een andere bezuiniging van 185 miljoen euro teruggedraaid. Het gaat om de voorgenomen bezuiniging door de ouders weer de schoolboeken van leerlingen in het voortgezet onderwijs te laten betalen. De schoolboeken in het voortgezet onderwijs blijven voor de ouders dus gratis.

Download de brief aan de Tweede Kamer.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl