Verdeelsleutel voor onderwijsachterstandengeld

De verdeelsleutel voor de geoormerkte middelen die de gemeenten van het Rijk krijgen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden is bekend. Het gaat grotendeels om geld voor de voorschoolse educatie. Lees verder

De verdeling van het geld vloeit voort uit de Harmonisatiewet (de zogenoemde Wet OKE) die per 1 augustus jongstleden van kracht is. De verdeelsleutel is afgeleid van de gewichtenregeling en gebaseerd op de leerlingteldatum van oktober 2009. Er kunnen nog veranderingen volgen, omdat de rijksbegroting voor 2011 nog definitief moet worden vastgesteld.

Meer informatie staat in een toelichting op de website www.wetoke.nl.