Vergoeding ‘religieus’ leerlingenvervoer overbodige luxe

VOS/ABB maakt in een brief aan de Tweede Kamer duidelijk waarom de vergoeding voor het vervoer van zogenoemde signatuurleerlingen kan worden afgeschaft. Lees verder

In de wet is vastgelegd dat ouders recht hebben op een vergoeding van hun gemeente als zij voor hun kinderen vervoer nodig hebben vanwege de afstand tussen hun huis en school van hun keuze. In de praktijk komt het erop neer dat deze vergoeding voor het leeuwendeel wordt uitgekeerd aan ouders die vanwege hun godsdienstige achtergrond bewust kiezen voor een bijzondere school op afstand. In totaal is er ongeveer 10 miljoen euro per jaar mee gemoeid, zo blijkt uit onderzoek van de Besturenraad voor protestants-christelijk onderwijs.

Steeds meer gemeenten willen van de vergoedingsregeling voor ‘religieus’ leerlingenvervoer af. Maar dat kunnen ze niet zelf regelen, omdat de vergoeding in de landelijk geldende onderwijswetten is vastgelegd. In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af vóór een wetswijziging. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft te kennen gegeven deze vergoeding ook niet meer van deze tijd te vinden.

Vrije keuze? Dan zelf betalen!
VOS/ABB laat voorafgaand aan een Kamerdebat over deze kwestie aan de Vaste Kanmercommissie voor OCW weten het positief te vinden dat de vergoeding voor ‘religieus’ leerlingenvervoer op losse schroeven staat. ‘Het is inderdaad niet meer van deze tijd dat de overheid, in dit geval de gemeenten, verplicht is een vergoeding te verstrekken als de vrije keuze van burgers, in dit geval van ouders, extra kosten mee zich meebrengt’, zo staat in de VOS/ABB-brief aan de Tweede Kamer.

VOS/ABB wijst erop dat ouders van zogenoemde signatuurleerlingen ook kunnen kiezen voor de openbare school in de buurt, die openstaat voor elke leerling. ‘Als ouders daarom vragen, garandeert de wet dat de openbare school levensbeschouwelijk vormingsonderwijs biedt dat past bij de godsdienstige achtergrond van de betreffende ouders en leerlingen.’

In de brief wordt benadrukt dat ouders vrij zijn een bijzondere school op afstand te kiezen, maar het mag volgens VOS/ABB niet zo zijn dat de belastingbetaler wordt geconfronteerd met de meerkosten die dat met zich meebrengt. ‘Wie een bepaalde keuze maakt, is daar zelf volledig verantwoordelijk voor – ook financieel.’

Ondersteuningsbehoefte
VOS/ABB benadrukt in de brief ook dat de discussie over het vervoer van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften heel anders ligt. ‘Als deze kinderen niet dicht bij huis naar school kunnen en daarom vervoer nodig hebben, dient de maatschappelijke solidariteit zo te zijn dat voor hen de vervoersvergoeding onverkort blijft bestaan. Het gaat hier veelal om kinderen met een handicap, die in tegenstelling tot een godsdienstig of levensbeschouwelijk geïnspireerde levenswijze geen vrije keuze is.’

De brief, die ook naar staatssecretaris Dekker is verstuurd, kunt u downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen