Vervangingsfonds onder lumpsum

In de afgelopen maanden bent u via deze website regelmatig geïnformeerd over de consequenties die de invoering van de lumpsumfinanciering heeft voor het Vervangingsfonds (Vf). Deze berichten zijn geactualiseerd en samengebracht in één uitgebreid artikel. Hierin staan ook de laatste ontwikkelingen. Lees verder

Het artikel besteedt uitgebreid aandacht aan de wijze waarop de verplichte aansluiting tot stand is gekomen en de hoogte van de premie die met deze verplichte aansluiting samenhangt. Daarnaast gaat het in op de diverse verlofregelingen en op de verloven die niet langer voor bekostigde vervanging in aanmerking komen.

Tot 1 augustus 2006 bood het Vf het bevoegd gezag onder voorwaarden de mogelijkheid tot omboeking tussen declaratiecode 1 naar declaratiecode 5. Met de invoering van de lumpsumfinanciering zijn deze omboekingsmogelijkheden komen te vervallen.

Indien u op eigen middelen ‘boventallig’ personeel aanstelt, dan kunt u deze personeelsleden alsnog  ten laste van het Vf brengen zodra u hen met vervangingswerkzaamheden belast. Deze mogelijkheid was altijd al aanwezig en is met de invoering van de lumpsumfinanciering niet veranderd.

Als het bevoegd gezag ontslag of werkloosheid in redelijkheid niet kan voorkomen, dan vergoedt het Participatiefonds (Pf) onder voorwaarden de uitkeringskosten. Een van deze voorwaarden is de instroomtoets. Alleen een ontslag uit een vervangingsbetrekking (een betrekking waarvan u de kosten ten laste van het Vf kunt brengen) hoeft niet gemeld te worden bij het Pf.

Omdat bepaalde vormen van verlof nu niet meer in aanmerking komen voor bekostigde vervanging, moest het reglement van het Pf op dit punt aangepast worden. In het reglement is duidelijk omschreven wat onder een vervangingsbetrekking wordt verstaan. Het komt erop neer dat indien u op de akte van aanstelling duidelijk aangeeft dat het om een vervangingsbetrekking gaat, er geen melding hoeft plaats te vinden. In het artikel komt dit uitgebreid aan de orde.

Tot slot maken we een vergelijking tussen de vrijwillige aansluiting bij het Vf en de vrijwillige aansluiting bij het Risicofonds.

Het uitgebreide artikel staat in de rechterkolom naast dit bericht. 

Informatie: Helpdesk, telefoon 0348-405250 van 8.30 uur tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl