Verzelfstandiging gaat meestal goed

Het is jammer dat het NOS-Journaal afgelopen vrijdag zo eenzijdig berichtte over de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Er werd totaal geen gebruik gemaakt van genuanceerde informatie van onze kant. En dat terwijl ik de journaliste in kwestie een dag eerder zelf uitvoerig heb geïnformeerd over de stand van zaken. Lees verder

Het NOS-journaal bleef steken bij vermeende nadelige gevolgen van verzelfstandiging voor de individuele scholen. Zo zou er door geldgebrek vanwege een te geringe bruidsschat op grote schaal sprake zijn van achterstallig onderhoud aan gebouwen. AVMO voorzitter Martien Hietbrink maakte hier melding van, onder meer naar aanleiding van een publicatie over dit onderwerp in het Onderwijsblad van de AOb. 

VOS/ABB herkent zich niet in het negatieve beeld dat is geschetst. Wij juichen de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs juist van harte toe. Gezien de sneltreinvaart waarmee op dit moment het aantal verzelfstandigingsprocessen plaatsvindt, wordt dit door veel gemeenten en bestuursorganen in het openbaar onderwijs zichtbaar onderschreven.

Bruidsschat delicaat thema

De bruidsschat is inderdaad een delicaat thema, zo blijkt ook uit veel vragen die wij krijgen van onze leden. Onze consultants worden regelmatig gevraagd om deze processen in goede banen te leiden. Een veelal met succes! Die nuance is helaas – ondanks mijn aandringen bij de journaliste – niet in beeld gebracht. Er zijn gelukkig veel gemeenten – en dat is toch echt het merendeel – waar de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs goed  verloopt.

Natuurlijk valt niet te ontkennen dat in een aantal gevallen sprake is van financiële tekortkomingen. In sommige gevallen is er ook inderdaad sprake van een bruidsschat die geen recht doet aan de gerechtvaardigde wensen en voorzieningen die getroffen moeten worden om het openbaar onderwijs echt op eigen benen te laten staan. Het is ook niet voor niets dat VOS/ABB zich in deze onderhandelingsprocessen inspant voor betere afspraken over de overheveling van gemeentelijke gelden. Maar ook de Rijksoverheid, zo heeft VOS/ABB  al meerdere malen laten weten, zou hiervoor meer geld moeten uittrekken.

Een andere suggestie die in het journaal werd gewekt is dat door de verzelfstandigingsprocessen nieuwe bestuurslagen worden gecreëerd waardoor er minder geld zou worden aangewend voor de exploitatie van de scholen.  VOS/ABB wijst in dit verband op een recent onderzoek dat is gedaan naar de inrichting van het bovenschoolse managementbureaus, waaruit blijkt dat er helemaal geen sprake is van buitensporige uitgaven op dit gebied.

Gelederen sluiten

Ik vind het ronduit jammer dat diverse organisaties die zo op het eerste oog het beste voor hebben met het openbaar onderwijs, door hun inspanningen om zaken aan de orde te stellen, hiermee juist het tegenovergestelde bereiken. Door onvoldoende nuance aan te brengen in dit soort berichten – en dat mag je vaak de journalist nog niet eens kwalijk nemen – wordt een beeld van het openbaar onderwijs geschetst dat geen recht doet aan de werkelijkheid. Ook in dit opzicht zou het geen kwaad kunnen als we de gelederen sluiten en een gezamenlijke strategie uitstippelen om het imago van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in positieve zin te beïnvloeden.  Daarvoor wil ik me sterk maken!