Verzelfstandiging is positieve ontwikkeling

De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs is een zeer goede zaak. Dat heeft het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB onlangs benadrukt in een gesprek met de Vaste Kamercommissie voor OCW. Aanleiding voor dat gesprek was een kritische brief van het Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO). Lees verder

Het CBOO constateert dat er een zeer sterke verschuiving is opgetreden van de integrale bestuursvorm naar de stichting openbaar onderwijs. Bij die stichtingen wordt in een aantal gevallen het raad-van-toezichtmodel ingevoerd. Het CBOO vraagt zich af of er door die ontwikkelingen nog wel gesproken kan worden over openbaar onderwijs.

VOS/ABB heeft in het gesprek met de Kamercommissie aangegeven dat gemeenten zelf bepalen of ze al dan niet het openbaar onderwijs willen verzelfstandigen. ‘De wetgever heeft dat nadrukkelijk mogelijk gemaakt. VOS/ABB staat zeer positief tegenover de verzelfstandiging. Het is een zeer goede ontwikkeling dat een verzelfstandigd bestuur zich volledig kan concentreren op het belang van het openbaar onderwijs’, aldus senior beleidsmedewerker Klaas te Bos van het ECOO.

Een positief gevolg is mede dat in toenemende mate juist door dat eigen bestuur meer ruimte is ontstaan om zich te profileren als openbaar onderwijs en meer aandacht te besteden aan de identiteit van het openbaar bestuur.

Samenwerkingsbestuur
Het CBOO kwalificeert het samenwerkingsbestuur als een ‘noodconstructie’. In een aantal gevallen zou de bijzondere partner weigeren het openbaar onderwijs een volwaardige positie te gunnen en geen rekening willen houden met de identiteit van het openbaar onderwijs.

Het ECOO van VOS/ABB heeft in het gesprek beklemtoond dat het samenwerkingsbestuur voor het openbaar onderwijs een volwaardige bestuursvorm is. ‘Bij de overdracht van het openbaar onderwijs aan het samenwerkingsbestuur is het aan het gemeentebestuur om de positie van het openbaar onderwijs goed te borgen’, aldus Te Bos.

Hij vervolgt: ‘De MR en de GMR hebben bovendien sinds 1 januari 2007 een instemmingsrecht voor de bestuurlijke fusie of overdracht. De praktijk laat bovendien zien dat in veel gevallen vanwege het feit dat verschillende denominaties onder één bestuur verenigd zijn, de aandacht voor en discussie over de identiteit van die verschillende richtingen juist groeit.’

Ouders en personeel
De decentralisatie van het onderwijsbeleid heeft in de praktijk alleen vrijheid gebracht voor bestuurders en toezichthouders, aldus het CBOO. Het onderwijspersoneel en ouders zouden er bekaaid af komen en steeds meer ruimte moeten inleveren door een overmatige regelzucht van bestuurders en managers.

VOS/ABB herkent zich niet in dit sterk overdreven beeld. ‘De aanduiding ‘nieuwe schoolstrijd’, zoals je die tegenwoordig vaak hoort, doet dan ook geen recht aan de realiteit’, aldus Te Bos. ‘Dat laat onverlet dat het ECOO van VOS/ABB het verstandig en wenselijk vindt expliciet aandacht te besteden aan de positie van ouders en personeel. Gelet op vele ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals schaalvergroting en autonomie, is het goed die positie te herijken.’

Bovenstaande onderwerpen komen terug bij de behandeling van het wetsvoorstel ‘Goed onderwijs en goed onderwijsbestuur’, dat de regering naar verwachting begin 2008 bij de Tweede Kamer zal indienen. VOS/ABB zal dan wederom haar visie over de positie van het openbaar onderwijs nadrukkelijk onder de aandacht van de politici brengen.

Tenslotte is in het gesprek met de Kamerleden van de gelegenheid gebruik gemaakt om hen er nogmaals te attenderen op het belang van de verlenging van de zogenoemde bruidsschatregeling, de integrale bekostiging van het godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs op de openbare scholen en het versterken van de positie van de stichting openbaar onderwijs bij het mogelijk stichten van nieuwe openbare scholen.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl