Verzelfstandiging zet door

Zowel het primair als in het voortgezet onderwijs heeft de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs zich doorgezet. In het primair onderwijs gaat de verzelfstandiging ook gepaard met bestuurlijke schaalvergroting. Dat blijkt uit de cijfers van medio januari 2007. Lees verder

Eind 2003 publiceerde VOS/ABB de resultaten van een enquête die onder de openbare besturen in het primair onderwijs was gehouden. Medio januari 2007 is het aantal openbare besturen in het primair onderwijs met zo’n 34% afgenomen tot rond de 250. Dit terwijl er nauwelijks schaalvergroting op schoolniveau heeft plaatsgevonden.

Op basis van de resultaten van de enquête sprak VOS/ABB toen de verwachting uit dat in twee à drie jaar tijd de stichting, uitgedrukt in het aantal leerlingen, de grootste bestuursvorm zou zijn met 33%. Op de voet gevolgd door de bestuurscommissie met 31% en op afstand gevolgd door de integrale bestuursvorm met 15%.

In maart 2005 is al aangegeven dat de tendens van verzelfstandiging en schaalvergroting duidelijk waarneembaar was.

Medio januari 2007 blijkt de verhouding op basis van de leerlingenaantallen respectievelijk 45%, 30% en 17% te zijn. De stichting is duidelijk de populairste bestuursvorm. Uit het gegeven dat het hier om 32% van de besturen gaat en het aantal besturen sterk is teruggelopen kan worden opgemaakt dat hier tevens om forse bestuurlijke schaalvergroting gaat. 

Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs is de verhouding medio januari 2007, wederom uitgedrukt in het aantal leerlingen, 41%, 25% en 9% voor respectievelijk stichting, bestuurscommissie en integraal bestuur. Wat opvalt is dat in het voortgezet onderwijs het samenwerkingsbestuur ook aan populariteit heeft gewonnen. Het aandeel bedraagt inmiddels 16%.

Het aandeel van het samenwerkingsbestuur in het primair onderwijs is sinds eind 2003 minder gegroeid dan verwacht: van 2% naar 4% in plaats van naar 6%.

De openbare rechtspersoon is zo wel in het primair als in het voortgezet onderwijs niet populair met 3 à 4%.

In de rechterkolom staat een bestand met de gegevens van de huidige stand van zaken.
Meer achtergrondinformatie over de motieven voor verzelfstandiging treft u elders in het dossier verzelfstandiging en schaalvergroting

Bijlagen