Vijf miljoen voor energiezuinige projecten

Op 1 juli is vijf miljoen euro subsidie beschikbaar gekomen voor praktijkprojecten voor energiezuinige kantoor- en schoolgebouwen. Scholen en bedrijven met een energiezuinig project kunnen tot 3 december een subsidie aanvragen van maximaal 500.000 euro per project. Lees verder

Het geld is beschibkaar gesteld door minister Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie, in het kader van de kabinetsdoelen voor energiebesparing uit het werkprogramma Schoon en Zuinig. De subsidieaanvragen worden afgehandeld door SenterNovem, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, onder de noemer Unieke Kansen Programma Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren (UKP NESK).

Voor de praktijkprojecten is de subsidie afhankelijk van de toekomstige mate van energiezuinigheid van het gebouw. De subsidieaanvragen worden met elkaar vergeleken op basis van onder meer CO2-reductie, verbetering binnenklimaat, innovatief vermogen, samenwerkingsverband, slaagkans en herhalingspotentieel. De subsidies worden toegekend aan de projecten die het beste uit de vergelijking komen. Niet alleen nieuwbouwplannen, maar ook  renovatieprojecten komen in aanmerking.

Daarnaast is er 450.000 euro beschikbaar voor haalbaarheidsstudies, die als onderbouwing kunnen dienen voor de praktijkprojecten. Maximaal de helft van de studie wordt gesubsidieerd met een maximum van 15.000 euro per project.  Wie hiervoor in aanmerking wil komen, moet uiterlijk 3 augustus een aanvraag indienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Er zijn -sinds 25 juni- hiervoor al 23 aanvragen ingediend.

Het Unieke Kansen Programma NESK is onderdeel van de Innovatieagenda Energie. Deze draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen zoals vastgelegd in Schoon en Zuinig, het werkprogramma van het kabinet dat het gebruik van hernieuwbare energie stimuleert, energie-efficiency verbetert en de uitstoot van broeikasgassen vermindert.

Meer informatie op www.senternovem.nl/ukp_nesk