Vijfdaagse leergang Financieel Management

VOS/ABB begint op 15 september met een vijfdaagse leergang Financieel Management voor het primair onderwijs. Deze leergang is speciaal opgezet voor managers en financiële beleidsmedewerkers, met het oog op de professionalisering van het financieel management. Lees verder

Met de invoering van lumpsumfinanciering is de noodzaak van professionalisering van het financieel management nog groter geworden. Financien staan echter nooit op zich zelf, maar hebben altijd een nauwe samenhang met de overige beleidsterreinen. Vandaar dat in deze leergang het onderwerp  financieel management niet ‘sec’ behandeld wordt, maar juist ook in samenhang met het onderwijskundig-, personeels- en huisvestingsbeleid.

Deze vijfdaagse leergang biedt een basis voor (bovenschools)management en  (financieel) beleidsmedewerkers in het primair onderwijs, die in hun werkzaamheden te maken hebben met financieel management. Deze basisleergang is echter ook geschikt voor diegenen die (op onderdelen) hun basiskennis willen actualiseren/opfrissen.

De leergang is opgebouwd uit 5 op zich zelfstaande modules. U kunt ook per module intekenen. Hieronder een overzicht van de inhoud per module. Aanmelden kan al: klik hier voor het aanmeldformulier.

Module 1. Financiering van het primair onderwijs
In de eerste module beginnen we bij de basis van de onderwijsfinanciën: de lumpsumfinanciering. Hierbij zullen de volgende vragen behandeld worden:

  • Wat is lumpsumfinanciering in essentie? 
  • Hoe komt mijn lumpsumbudget tot stand?
  • Hoe verdeelt een schoolbestuur het geld over de scholen?
  •  Welke competenties vereist lumpsumfinanciering?

Onderwerpen: personele en materiële baten en lasten,  relatie school- bovenschools, de meerjarenbegroting, de liquiditeitsbegroting,  het meerjareninvesteringsplan/ meerjarenonderhoudsplan en de (G)MR in relatie tot onderwijsfinanciën.

Module 2. Financieel beleid en Verantwoording
Het  (bovenschools)management en  (financieel) beleidsmedewerkers in het onderwijs, moeten géén boekhouders worden. Wel moeten ze de cijfers beleidsmatig kunnen vertalen: is er nog investeringsruimte of moet het strategisch beleid bijgesteld worden?  Daarbij spelen de financiën een steeds belangrijkere rol in de horizontale verantwoording. Schoolbesturen zullen richting de ‘stakeholders’ steeds meer verantwoording moeten afleggen over het gevoerde beleid in relatie tot de inzet van Rijksmiddelen.

Onderwerpen: formuleren van financieel beleid, de onderdelen van de jaarrekening, het beoordelen van de vermogenspositie van een schoolbestuur, treasurybeleid en (horizontale) verantwoording in het kader van RJ 660.

Module 3 Personeel en financiën
Met de invoering van de lumpsumfinanciering komen alle lasten voortvloeiend uit het Kaderbesluit primair onderwijs en de CAO PO 2009, voor rekening van de werkgever (85% van de begroting). In deze module worden deze personele kosten behandeld. Daarbij zal ook worden ingegaan op de (financiële) consequenties van het Convenant LeerKracht, de functiemix en de het schoolplan.

Onderwerpen: Kaderbesluit rechtspositie PO, CAO PO 2009, personele bekostiging, kosten en financiële consequenties van de functiemix.

Module 4. Planning en Control
Met een goede planning en controlcyclus wordt op een systematische wijze invulling gegeven  aan het proces van richting geven (besturen) en op koers houden (beheersen)  van de schoolorganisatie. De inrichting van deze cyclus wordt bepaald door de specifieke doelstellingen vanuit het strategisch beleid. In de praktijk blijkt de vertaling van het strategisch beleid in budgetten geen eenvoudige opdracht! Laat staan het volgen of de doelstellingen vanuit het strategisch beleid ook daadwerkelijk worden gehaald binnen de gestelde budgetten. Daarbij wordt ook in gegaan op hoe u die risico’s kunt beheersen, die de realisatie van de doelstellingen van uw schoolorganisatie kunnen beïnvloeden.

Onderwerpen: het organiseren van een goed functionerende planning en controlcyclus, ken- en stuurgetallen, de managementrapportage, de administratieve organisatie (en uw administratiekantoor) en risicomanagement

Module 5. Huisvesting en financiën
U wilt een efficiënt meerjarenhuisvestingsplan opstellen zodat de bouwkundige staat van uw gebouwen op het gewenste niveau komen. Hoe houdt u grip op de financiën en schept u duidelijkheid voor alle betrokken scholen wanneer ‘zij aan de beurt zijn’? Welke stappen zet u richting de gemeente?

Onderwijshuisvesting is volop in beweging. Er komt op dit gebied (op korte termijn) een heleboel op schoolbesturen af. Veelal met een behoorlijk invloed op het financieel management van de schoolorganisatie. Deze ontwikkelingen worden systematisch doorgenomen, zodat u hier beleidsmatig op kunt anticiperen.

Onderwerpen: het meerjaren huisvestingsplan, de huisvestingsverordening, brede-school/MFA, (partiële) doordecentralisatie en publiek- private samenwerking (PPS).

Doelgroep
De leergang is speciaal opgezet voor managers en financiële beleidsmedewerkers (controllers, financiële staf- en beleidsmedewerkers, afdelingshoofd financiën/administratie/beheer, medewerker afdeling onderwijs van gemeenten) in het PO.

Data
Module 1 Financiering van het primair onderwijs: dinsdag 15 september 2009
Module 2 Financieel beleid en verantwoording: maandag (!) 21 september 2009
Module 3 Personeel en financiën: dinsdag 6 oktober 2009
Module 4 Planning en control: dinsdag 29 september 2009
Module 5 Huisvesting en financiën: dinsdag 28 oktober 2009

De cursus wordt gegeven in het kantoor van VOS/ABB aan de Polanerbaan 15 in Woerden. De kosten zijn voor leden voor leden van VOS/ABB 2.095 euro voor de gehele leergang of 475 euro per dag. Niet-leden betalen 2.495 euro respectievelijk 550 euro per dag. Er is een collega-korting van 10 procent mogelijk. VOS/ABB kan de gehele leergang of aparte modules ook in company verzorgen.

Voor persoonlijk advies of nadere informatie kunt u contact opnemen met Reinier Goedhart 06 300 49 660 of rgoedhart@vosabb.nl

Aanmelden
Aanmelden kan nu al via dit aanmeldformulier.