VNG: huisvestingsbudget moet bij gemeenten blijven

Het basisonderwijs is beslist niet beter af met een omvangrijke stelselwijziging zoals de PO-raad die voorstelt. Daarmee reageert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op een pleidooi van de sectororganisatie voor het primair onderwijs om het budget voor onderwijshuisvesting rechtstreeks aan de schoolbesturen te geven. Nu loopt dit nog via het gemeentefonds. Lees verder

Het is volgens de VNG beter om de bestaande afspraken tussen schoolbesturen en gemeenten te verbeteren dan om ‘nu een onzeker traject in te gaan met gegarandeerde onrust voor de komende tien jaar’. Het pleidooi van de PO-raad om de budgetten voor onderwijshuisvesting over te dragen van gemeenten naar schoolbesturen en het geld te laten verdelen door de minister ‘leidt tot bureaucratie en versnippering omdat het budget dan over 7.000 basisscholen moet worden verdeeld in plaats van de huidige 430 gemeenten’, aldus de VNG.

Niet-geoormerkt
De reactie van de VNG staat in het kader van het feit dat het huidige onderwijshuisvestingsbudget dat de gemeenten via het gemeentefonds krijgen niet geoormerkt is. Gemeenten kunnen het ook aan zaken besteden die niets met het onderwijs te maken hebben. In de praktijk komt het erop neer dat veel gemeenten geld overhouden van het budget voor onderwijshuisvesting. In sommige gemeenten gaat het om miljoenen euro’s per jaar.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.