VNG overweegt kwaliteitsstandaarden voor huisvesting

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overweegt om de normbedragen voor onderwijshuisvesting af te schaffen. In plaats daarvan zouden er in bijlage IV van de modelverordening kwaliteitsstandaarden moeten komen. VOS/ABB is verheugd over deze ontwikkeling, zeker in het licht van daling met 6,56 procent van de normbedragen voor 2011. Lees verder

Hoewel in de huidige modelverordening al de mogelijkheid bestaat om de normbedragen aan de kant te schuiven en op basis van werkelijke kosten passende onderwijshuisvesting te realiseren, gebruiken de meeste gemeenten deze mogelijkheid niet. De VNG meldt dat te weinig gemeenten het aandurven om de aanwezige ruimte voor lokaal maatwerk te gebruiken.

De modelverordening levert bijna nooit een op de lokale behoeften afgestemde situatie op. Het vervangen van de normbedragen door kwaliteitsstandaarden kan volgens VOS/ABB leiden tot een betere dialoog over de gewenste kwaliteit van onderwijshuisvesting. Bovendien kunnen daadwerkelijk keuzemogelijkheden ontstaan.

Nu de VNG duidelijk de overweging tot aanpassing van de financiele normeringen heeft uitgesproken, volgt onder leiding van een adviesbureau een onderzoek, dat in twee fasen zal plaatsvinden:

Fase 1:
Ontwerpen van een mogelijk nieuw model voor bijlage IV, waarbij de voor- en nadelen van het nieuwe model in kaart worden gebracht. Vervolgens zal worden onderzocht of er voldoende draagvlak is bij gemeenten, schoolbesturen en andere relevante partijen. In het voorjaar van 2011 zal het VNG-bestuur op basis van de uitkomsten een go/no go-besluit nemen.

Fase 2:
Bij een go-besluit zal in de eerste helft van 2011 het model verder worden uitgewerkt tot een wijziging van de modelverordening voor het primair en voortgezet onderwijs. De implementatie kan dan in 2012 plaatsvinden.

Zodra er nieuws is over de ontwikkelingen op dit gebied, zal VOS/ABB u hierover via de website en de e-mailnieuwsbrieven informeren.

Klik hier voor de berichtgeving over dit onderwerp op de website van de VNG.

Informatie: Erik Frieling, 06-53324792, efrieling@vosabb.nl