Voor- en vroegschoolse educatie

De regeling Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vormt per 1 augustus 2002 onderdeel van het Landelijk Beleidskader Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Hierdoor krijgt het schoolbestuur of de directie meer dan ooit direct te maken met het realiseren van een goede aansluiting tussen de voorschoolse opvang, zoals peuterspeelzalen en kinderopvang, en de basisschool. Het wordt namelijk onderwerp van gesprek in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeente. Lees verder

De ministeries van OCenW en VWS hebben al een start gemaakt met een

grootschalige verspreiding van programma’s voor voor- en vroegschoolse

educatie (VVE-regeling oktober 2000 en de Aanvullende VVE-regeling juli 2001). Deze regelingen zijn gepubliceerd in Uitleg.

Inmiddels krijgen 359 gemeenten extra geld om ervoor te zorgen dat

kinderopvang, peuterspeelzalen en basisscholen in staat worden gesteld

om ruim 100.000 kinderen een VVE-programma te laten volgen. Ook wordt

een landelijke oudercampagne opgestart om bij te dragen aan versterking

van de betrokkenheid van ouders, waarbij met name gebruik wordt gemaakt

van de rol van de consultatiebureaus. Forum, het Instituut voor

Multiculturele Ontwikkeling, is verantwoordelijk voor de oudercampagne.

Meer hierover is te vinden op de website www.forum.nl .

Uitgebreide en gedetailleerde informatie over VVE staat onder meer op de website www.ontwikkelingsstimulering.nl

Dit is een speciale website die geheel gewijd is aan VVE. De makelaars

VVE onderhouden deze site. Zij hebben de opdracht om de verdere

ontwikkeling en invoering van VVE op landelijk en lokaal niveau te

stimuleren en te ondersteunen.