Voorschoolse educatie succesvol

De voor- en vroegschoolse educatie (vve) is het meest succesvolle onderdeel geweest van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa), dat de afgelopen jaren is gevoerd. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Sardes, dat de balans heeft opgemaakt na vier jaar goa. Lees verder

Volgens Sardes laat deze balans zien dat er de komende jaren nog veel te doen is. ‘Er is nog veel onbenut en onderbenut talent in Nederland, vooral in de lagere sociale milieus, waarop het onderwijsachterstandenbeleid zich richt’.

In een speciale editie van Sardes, Stand van de achterstand, bespreekt onderzoekster Jolien van Haalen de resultaten van het GOA-beleid  aan de hand van de streefcijfers die in het landelijk beleidskader voor de periode 2002-2006 zijn gesteld. Het is niet eenvoudig om de effecten vast te stellen. Een landelijke monitor is maar deels tot stand gekomen, waardoor niet van alle doelstellingen is vast te stellen of ze zijn behaald. Het is bijvoorbeeld moeilijk om uitspraken te doen over de effecten van het beleid met betrekking tot de taalachterstand van de doelgroepleerlingen.

Er is wel iets te zeggen over de andere GOA-doelen. Met een deelname van ruim 50% van de doelgroep aan vve-programma’s is de landelijke doelstelling gehaald. Het aantal voortijdig schoolverlaters is afgenomen met naar schatting 15 tot 20 procent. Dat is positief, maar het GOA-beleid stelde zich ten doel om een afname van 30 procent te realiseren. De doorstroom van allochtone leerlingen naar HAVO en VWO is niet verbeterd.  Dit is zorgwekkend, omdat het opleidingsniveau in Nederland de afgelopen jaren steeds is gestegen. Op basis daarvan had verwacht mogen worden dat de doelstelling ‘vier procent meer allochtone leerlingen op HAVO en VWO’ dus ‘vanzelf’ gehaald zou worden.

Het verdient volgens de onderzoekster aanbeveling om voor  het achterstandenbeleid duidelijke, meetbare doelen te formuleren en de resultaten consequent te monitoren. Inhoudelijke aandachtspunten voor de komende periode zijn: doortrekken van de doelmatig gebleken aanpakken voor de jongste kinderen naar de basisschool, vergroten van de betrokkenheid van ouders en flink investeren in de deskundigheid van leraren. ‘Nederland moet de komende jaren investeren in talent. Dat is zowel in het belang van de leerlingen als van de samenleving’, aldus Sardes.

De publicatie is te downloaden of te bestellen via de website van Sardes, www.sardes.nl