VOS/ABB geeft toelichting op nieuwe groeiregeling

VOS/ABB heeft naar aanleiding van vele vragen die over de groeiregeling worden gesteld, een uitgebreide toelichting geschreven. Lees verder

Zo krijgt VOS/ABB herhaaldelijk de vraag wanneer de nieuwe groeiregeling officieel wordt gepubliceerd. De nieuwe regeling houdt in dat het Besluit bekostiging WPO moet worden gewijzigd. Tegelijkertijd is de invoering van het persoonsgebonden nummer (PGN) voor elke leerling aan de orde. Het is de bedoeling dat de groeiregeling vanaf 1 oktober 2010 plaatsvindt op basis van het PGN, dat elektronisch via het systeem van de leerlingenadministratie aan DUO/CFI (BRON) wordt doorgegeven.

De wijziging van het Besluit is opgenomen in het Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC van 4 mei 2010 (Staatsblad 2010, 195). Op 20 mei jongstleden is het Besluit door de Tweede Kamer voor kennisgeving aangenomen. De nieuwe groeiregeling zal dus tijdig voor 1 augustus aanstaande van kracht worden.

De essentie van de nieuwe groeiregeling is dat de meting nu op bestuursniveau in plaats van op schoolniveau plaatsvindt. De telling blijft per de eerste van de maand (de eerste schooldagtelling blijft daarbij van kracht). De regeling heeft voor de eerste keer effect wanneer het aantal leerlingen op bestuursniveau meer dan 13 leerlingen hoger is dan de telling op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar, per school opgehoogd met 3 procent en per school afgerond naar beneden op een geheel getal .

Voor een latere telling voor de reguliere groei is de drempel 13 leerlingen. Op analoge wijze wordt de bijzondere groeiregeling toegepast voor de periode van 1 mei tot en met 1 juni met als drempel 26 leerlingen ten opzichte van 1 april of voor 1 juni ten opzichte van 1 mei.

De uitgebreide toelichting, waarin onder meer een verhelderend voorbeeld staat, kunt u downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Geke Lexmond, 06-20516610, glexmond@vosabb.nl

Bijlagen