VOS/ABB in brandbrief aan de minister van OCW en Tweede Kamer: ‘Geldnood bij scholen nu aanpakken’

Opnieuw blijkt dat scholen in het primair onderwijs fors tekort komen op de vergoedingen voor leermiddelen en gebouwenonderhoud. Uit recent onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW wordt duidelijk dat de kosten van onderhoud gemiddeld 33 procent hoger zijn dan de vergoeding en die van leermiddelen 14 procent. Basisscholen komen hierdoor voor het noodzakelijke onderhoud jaarlijks 40 miljoen euro tekort, een gemiddelde van 5500 euro per school. VOS/ABB, de werkgeversorganisatie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs spreekt over verbijsterende getallen. ‘Het is hoog tijd dat de rijksoverheid in de buidel tast om aan deze structurele geldnood op scholen een einde te maken’, zo schrijft de werkgeversorganisatie in een brandbrief die vandaag is verstuurd naar minister Van der Hoeven van OCW en de leden van de Tweede Kamer. Lees verder

De vergoedingen voor materiële instandhouding van basisscholen worden eens in de vijf jaar vastgesteld en daarna geëvalueerd. Vijf jaar geleden bleek het niveau van de vergoedingen al te laag. Nu zijn ze opnieuw onderzocht en wederom blijken de scholen fors tekort te komen. Volgens VOS/ABB komt dit voor een deel doordat het onderwijs steeds weer aan nieuwe eisen moet voldoen. Onderwijskundige vernieuwingen (waaronder groepsgrootteverkleining) missen hun effect niet. Deze hebben bijvoorbeeld tot gevolg dat er meer ruimte nodig is: gemiddeld stijgt het aantal vierkante meters per school daardoor met 10 procent. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de onderhoudskosten. Daarnaast hebben scholen te maken met een strenger handhavingsbeleid voor onder meer brandveiligheid, wat ook kosten met zich meebrengt (branddeuren, blusmiddelen en onderhoud daarvan). Verder hebben veel scholen in de loop van de jaren noodvoorzieningen bijgebouwd. Dit levert extra kosten op, terwijl dat niet wordt meegerekend in de bekostiging.

Als de onderhoudsvergoedingen niet omhoog gaan, zal dat de komende jaren onontkoombaar leiden tot slechtere schoolgebouwen, waar de energiekosten dan ook nog eens de pan uit zullen rijzen, zo schrijft VOS/ABB in haar brief. De becijferingen in het onderzoeksrapport geven aan dat de bekostiging in het primair onderwijs voor onderhoud jaarlijks 40 miljoen euro achterblijft (gemiddeld een tekort van 5500 euro per school). Daarnaast vergt het verbeteren van het binnenklimaat nog de nodige investeringen.

Ook op het gebied van leermiddelen hebben basisscholen overigens te maken met stijgende prijzen. Dit wordt onder meer veroorzaak door invoering van nieuwe lesmethodes, uitbreiding van het materiaal door nieuwe vakken zoals natuur en techniek en speciaal materiaal voor zorgleerlingen. Als de kosten van computers en software worden meegerekend, kost het onderwijsleerpakket 240 euro per leerling. De vergoeding inclusief ICT is 177 euro per leerling. Daarmee wordt slechts dus 74 procent van de kosten gedekt. Er zijn tientallen miljoenen euro’s nodig om de scholen op dit gebied bij te spijkeren.