Vrees voor gelijkwaardigheid openbaar onderwijs

De gezamenlijke besturenorganisaties voor bijzonder onderwijs vrezen voor de gelijkwaardige positie van het openbaar onderwijs, zoals VOS/ABB die bepleit. Dit blijkt uit een brief die zij aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW hebben geschreven.

De brief van onder andere de protestants-christelijke Besturenraad, het centrum voor katholiek onderwijs VKO en de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS) is een reactie op een brief van VOS/ABB aan de staatssecretaris.

In die brief, die in het teken staat van samenwerking om de gevolgen van demografische krimp op het onderwijs aan te pakken, verwoordt VOS/ABB het alom bekende principe dat openbaar onderwijs grondwettelijk de standaard is en dat daarnaast de vrijheid bestaat om bijzondere scholen te stichten. Kort gezegd: openbaar onderwijs móet en bijzonder onderwijs mág er zijn.

Het heeft de besturenorganisaties voor bijzonder onderwijs kennelijk gestoord dat VOS/ABB dit principe voor alle duidelijkheid in de brief aan Dekker heeft aangestipt. Ze schrijven aan de staatssecretaris dat VOS/ABB ‘een geheel eigen interpretatie aan het duale karakter van het onderwijsbestel’ geeft en dat ze daar afstand van nemen, terwijl VOS/ABB zich voor de gewraakte passage slechts baseert op wat er in de Grondwet staat. Van een ‘geheel eigen interpretatie’ is dan ook geenszins sprake.

De besturenorganisaties nemen in hun brief tevens afstand van wettelijke verruimingen voor een versterkte (gelijkwaardige) positie van het openbaar onderwijs ten opzichte van het bijzonder onderwijs. Zo pleit VOS/ABB ervoor om het ook voor verzelfstandigde besturen voor openbaar onderwijs mogelijk te maken samenwerkingsscholen in stand te houden. Besturen voor bijzonder onderwijs kunnen dat nu wel, terwijl openbare besturen dat vreemd genoeg niet kunnen. De wetgever zou aan deze en andere achtergestelde posities van het openbaar onderwijs een einde moeten maken.

Dat de organisaties voor bijzonder onderwijs alles bij het oude willen laten, blijkt tevens uit hun pleidooi om voor bijzondere scholen de wettelijke mogelijkheid te behouden om leerlingen en personeelsleden te weigeren als die niet zouden passen bij de uitgangspunten van de school. Hier laten de afzenders van de brief zien dat het bijzonder onderwijs niet van en voor iedereen wil zijn, in tegenstelling tot het openbaar onderwijs, dat er trots op is dat wèl te zijn. Algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid zouden ook moeten gelden voor bijzondere scholen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl