Vrijwillige ouderbijdragen: wat zijn de afspraken?

Als ouders weigeren een borg te betalen voor het gebruik van lesboeken, kan de school met deze ouders afspreken welke consequenties er volgen als materialen beschadigd raken. De weigering van de ouders om een borg te betalen, mag de toegankelijkheid van het onderwijs in elk geval niet in de weg staan. Deze en andere bepalingen staan in het nieuwe Handhavingstoezicht Ouderbijdrage 2011. Lees verder

De inspectie heeft het handhavingstoezicht nader omschreven, omdat er in sommige gevallen onduidelijkheid was over de verhoudingen tussen het bevoegd gezag van de school en de ouders aan wie het bevoegd gezag één of meer bijdragen vroeg. In het nieuwe toezicht voor het voortgezet onderwijs staat dat die bijdragen in principe allemaal vrijwillig zijn.

De borg die scholen aan ouders vragen voor het gebruik van lesboeken, moet dus ook vrijwillig zijn, stelt de inspectie. Tegelijkertijd staat in de bepalingen dat scholen wel afspraken mogen maken over wat er van ouders wordt verwacht als boeken beschadigd raken. Ook over de vrijwillige aanschaf van laptops schept het nieuwe toezichtkader helderheid: de aanschaf daarvan is altijd vrijwillig. Laptops vallen niet onder de definitie van lesmateriaal.

Verder staat in de bepalingen dat de school de ouders goed moet informeren over de vrijwillige ouderbijdragen. De informatie kan op papier worden gezet, maar dat hoeft niet: ook de website van de school wordt als volwaardige informatiebron beschouwd.

Het Handhavingstoezicht Ouderbijdrage 2011 staat in de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen