Waarom is de nieuwe CAO PO te duur?

VOS/ABB krijgt veel vragen waarom de nieuwe CAO PO onbetaalbaar is, zoals de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) meldt. Senior beleidsmedewerker Frans Smidt geeft een toelichting. Aan het einde van dit bericht kunt u uw eigen visie op de nieuwe CAO PO formuleren. Lees verder

De CAO PO wordt vaak vergeleken met de cao voor de rijksambtenaren. De reden hiervoor is dat de rijksambtenaren een kleine loonsverhoging (0,4 procent) in hun cao hebben gekregen, die is betaald door enkele verlofdagen te schrappen. In de nieuwe CAO PO is een vergelijkbare ruil gemaakt.

Daar kan echter in het primair onderwijs geen 0,4 procent mee  worden ‘verdiend’, omdat het onderwijs op een andere manier is georganiseerd. Een leraar die vrij heeft, moet worden vervangen. Daarvoor heeft het onderwijs het Vervangingsfonds (Vf). Besturen kunnen hier ook met een goede benutting van de formatie zelf een oplossing voor hebben gevonden.

VOS/ABB heeft berekend dat met de inzet van de verlofdagen, zoals in de nieuwe CAO PO is afgesproken, slechts 0,05 procent van de loonsverhoging wordt verdiend. Enerzijds doordat de premie voor het Vf omlaag kan als er minder verlof wordt genoten. Anderzijds door onbetaald verlof, zodat loondoorbetaling wordt gestopt.

De uiteindelijke totale effecten zijn vooraf niet volledig in te schatten. Ook is het zo dat deze verlofdagen in de secundaire CAO PO zijn vastgelegd. Deze zal niet eerder dan in augustus 2008 worden gewijzigd. Daardoor komen de opbrengsten pas eind 2008 beschikbaar. Onzekere factor is dat de werkgevers, verenigd in de WvPO, nog akkoord moeten gaan met deze maatregel.     

WGA
Op dit moment is er de mogelijkheid om een deel van de WGA-premie op de werknemers te verhalen. In de nieuwe cao staat dat werkgevers voortaan de WGA-premie volledig zelf gaan betalen. De extra kosten die hiermee gepaard gaan, zijn lastig te duiden. Enerzijds doordat niet duidelijk is hoeveel werkgevers daadwerkelijk premie op de werknemers verhalen. Anderzijds doordat de hoogte van de WGA-premie en het te verhalen gedeelte in 2008 nog niet bekend zijn.

Kortom: het is een moeilijk verhaal. VOS/ABB trekt de volgende conclusie: de extra ruimte die, net zoals in de CAO Rijk is verdiend door het schrappen van betaald verlof, gaat voor het primair onderwijs nauwelijks op. Deze herschikking levert slechts 0,05 procent op. Daarmee is het tekort van deze cao zeker 0,35 procent.

Afgezet tegen de loonsom in het basisonderwijs levert dit een tekort op van 25 miljoen euro. Dit moet door de scholen zelf worden betaald. VOS/ABB is met de WvPO van oordeel dat deze cao bij het uitblijven van een sluitende financiële dekking ten koste zal gaan van de werkgelegenheid en het personeelsbeleid en dat de werkdruk zal toenemen.

Wat vindt u van de nieuwe CAO PO? Hieronder kunt u uw reactie kwijt.

Informatie: Frans Smidt, 0348-404803, fsmidt@vosabb.nl