Wat te doen nu de CAO VO is afgelopen?

De VO-raad heeft besloten de onderhandelingen over de nieuwe CAO VO uit te stellen tot na Prinsjesdag. Dan pas kan een inzet met middelen worden onderbouwd, omdat dan de loonruimte duidelijk wordt. Hieronder staat aangegeven wat besturen kunnen doen nu de huidige CAO VO per 1 juli is afgelopen. Lees verder

Zoals in het artikel van 1 juni jongstleden is aangegeven (zie rechterkolom van dit bericht) komen ook andere besluiten te vervallen, zoals:

– Kaderbesluit rechtspositie VO;
– Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling (BBWO);
– Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid  voor onderwijspersoneel (BZA).

Echter in artikel VII (overgangsbepaling) van het decentralisatiebesluit is geregeld dat deze besluiten van toepassing blijven, totdat het bevoegd gezag zelf regels heeft vastgesteld. De aanspraken uit de regeling die (vooralsnog) worden gehandhaafd, gelden vanaf 1 juli 2007 jegens het bevoegd gezag van de school. Pas als deze regelingen zijn opgenomen in een nieuwe cao kunnen er wijzigingen plaatsvinden.

VOS/ABB adviseert de besturen van openbare scholen per 1 juli 2007 de CAO VO 2006-2007 van toepassing te verklaren op het personeel en dit besluit intern aan de medewerkers bekend te maken.

Een dergelijk besluit zou als volgt kunnen luiden:

‘Het bevoegd gezag van (naam organisatie) heeft in zijn vergadering van … besloten om voor de werknemers van zijn scholen voor het voortgezet onderwijs als rechtspositieregeling als bedoeld in artikel 38a van de Wet op het Voortgezet Onderwijs met ingang van 1 juli 2007 van toepassing te verklaren de CAO VO 2006-2007 inclusief de daarbij behorende bijlagen. Genoemde regeling is van kracht tot het moment waarop door het bevoegd gezag naar aanleiding van het resultaat van de lopende cao-onderhandelingen tussen de werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties met betrekking tot deze rechtspositieregeling anders of nader zal worden besloten’.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl