WEC en REC: wat is dat?

WEC staat voor de Wet op de Expertise Centra en REC betekent Regionaal Expertisecentrum. Lees verder

Met de komst van de Wet op de Expertise Centra (WEC) zijn de scholen voor leerlingen met een zintuiglijke, verstandelijke of lichamelijke handicap en leerlingen met ontwikkelings- en gedragsstoornissen samengegaan in regionale expertisecentra (recs).

Voor opvang van deze leerlingen in het reguliere onderwijs bestaat de leerlinggebonden financiering (LGF oftewel de ‘rugzak’.) Dit houdt in dat een kind dat hiervoor wordt geindiceerd, een eigen budget krijgt, waarmee de ouders extra hulp in het reguliere onderwijs kunnen inkopen.

Een commissie voor indicatiestelling (CvI) regelt de toelating tot het speciaal onderwijs of de toekenning van de rugzak. De CvI hanteert hierbij landelijk vestgestelde criteria. Ouders dienen een aanvraag in te dienen bij de CvI in hun eigen regio.