Werkagenda ‘Nieuwe tijden in onderwijs’

In vervolg op het onlangs gehouden symposium ‘Nieuwe tijden in onderwijs en opvang’ is een werkagenda opgesteld en wordt een brochure voorbereid. De tien punten op de Werkagenda moeten de weg vrij maken voor experimenten met – en invoering van nieuwe modellen voor sluitende dagarrangementen.

Lees verder

Het eerste punt op de werkagenda luidt dan ook: ‘Geef experimenten de ruimte’. Momenteel worden er op diverse plaatsen in Nederland nieuwe arrangementen van onderwijs en opvang ontwikkeld en soms ook al geïmplementeerd. "Het is zaak deze pioniers in onderwijs en
kinderopvang te ondersteunen, experimenten mogelijk te maken en de weg vrij te maken van belemmeringen in termen van beleid en regelgeving", zo staat in de Werkagenda. Aandachtspunten, die worden voorgelegd aan het ministerie van OCW, zijn:

  • proeftuinen/vrijplaatsen voor ontwikkeling en invoering van verschillende modellen;
  • indien nodig aanpassen van regelgeving, toezicht en financieringsvoorwaarden;
  • creëer mogelijkheden voor bundeling van financieringsstromen;
  • ruimere interpretatie van toezichtskader van de betrokken inspecties en toewerken naar integraal toezicht.

  Andere punten op deWerkagenda zijn: 

  • Pas de regelgeving voor BSO, TSO en VSO aan;
  • Maak een soepele overgangsregeling;
  • Vergemakkelijk combinatiefuncties; 
  • Bundel lokaal beleid en middelen.

De punten zijn opgesteld op het symposium over nieuwe tijden, dat in mei is gehouden en waarbij vertegenwoordigers van basisonderwijs, kinderopvang, werkgevers en werknemers, wetenschappers, sport en cultuur aanwezig waren. Ook VOS/ABB heeft aan het symposium deelgenomen. VOS/ABB is ook vertegenwoordigd in de Iniatiefgroep Andere Tijden.

De volledige Werkagenda met toelichting kunt u downloaden uit de rechterkolom hiernaast. De brochure die in voorbereiding is, wordt aan het eind van de zomer gepresenteerd.

In het VOS/ABB-blad Over Onderwijs van juli 2009 staat een uitvoerig artikel over andere tijden in het onderwijs. 

Bijlagen