Werkgevers in openbaar onderwijs vrezen voor verliesvan banen met deze onderwijsbegroting

We staan met onze rug tegen de muur. De werkgevers in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs zijn verbijsterd over de schrale begroting voor onderwijs. Dat bleek gisteren tijdens een discussiebijeenkomst in Woerden, georganiseerd door VOS/ABB, de vereniging voor bestuurders en managers in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Met de bedragen die nu voor onderwijs worden uitgetrokken, kunnen de problemen van de scholen in het primair en voorgezet onderwijs onmogelijk worden opgelost, zo was de conclusie. Dit zou uiteindelijk wel eens verlies van banen tot gevolg kunnen hebben. Er moet geld bij, anders kan er geen garantie meer worden afgegeven voor kwalitatief goed onderwijs. De werkgevers hielden een pleidooi om eindelijk eens krachtige signalen af te geven richting politiek. Lees verder

De werkgevers constateerden met elkaar dat de begroting veel mooie woorden bevat, maar dat de cijfers daar geen enkele invulling aan geven. Zo beweert OCW in zijn persbericht dat er 2 miljard extra op de begroting staat, maar dat is onjuist. Het gaat om 2 miljard verdeeld over vier jaar. In 2008 zou er hooguit 500 miljoen bijkomen. De commissie- Rinnooy Kan spreekt in haar advies over de aanpak van het lerarentekort alleen al over 1,1 miljard voor dat probleem. “OCW krijgt nog wel een 8 voor taal, maar voor rekenen niet meer dan een 4”, zo stelden enkele aanwezigen vast.

Ongelooflijke teleurstelling
De scholen willen niet langer meewerken aan het schrapen en weghalen van geld bij de ene prioriteit om uiteindelijk weer een andere prioriteit te redden. “Er moet over de hele linie geld bij. Geef de scholen de middelen om goed onderwijs te kunnen geven dan willen wij daar verantwoording voor afleggen.” De werkgevers pleiten onder meer voor extra budget voor strategisch personeelsbeleid. Het is belangrijk om met het oog op het te verwachten lerarentekort jonge leraren te behouden voor de sector. Komt er geen geld bij, dan rest de scholen nog maar één antwoord: “Dan kunnen we eenvoudigweg bepaalde zaken niet meer doen. Bijvoorbeeld door het schrappen van formatie. Minder leraren betekent ook minder aandacht voor taal en rekenen. Het effect van deze begroting is het tegenovergestelde van wat er met mooie woorden staat. Hoe erg wij het ook vinden, we staat met de rug tegen de muur.

Er is in het regeerakkoord ook al een bezuiniging ingeboekt van 84 miljoen op het voortgezet onderwijs. Deze komt terecht bij de zogenoemde brede scholen voor voortgezet

onderwijs. Ruim 65% van alle vo-leerlingen zit op een brede school. Door deze maatregel leveren brede scholen tot 1 miljoen euro in. Dat is grofweg meer dan 1000 banen!

Geen cent erbij;

Voor de materiële instandhouding van de scholen wordt geen cent extra uitgetrokken. In 2006 heeft een evaluatie plaatsgevonden waaruit bleek dat scholen in het po en vo structureel 200 miljoen tekortkomen op onderhoud, huisvesting, energie en schoonmaak. OCW heeft hierop destijds geen actie ondernomen. Nu staat in deze begroting dat de vergoedingen hiervoor pas in 2011 worden geëvalueerd. Dit staat haaks op de visie van de minister dat kinderen recht hebben op goed onderwijs in een prettige leeromgeving.

Passend onderwijs Een derde punt waarop de kritiek van de werkgevers zich richt, is het veel te kleine budget voor passend onderwijs. Het onderwijs staat vierkant achter de vernieuwing van de leerlingenzorg. “Maar de invoering kost veel tijd en energie en daar zijn middelen voor nodig. Eerdere berekeningen leren dat er circa 60 miljoen nodig zou zijn om de zorgplicht voor deze leerlingen goed te kunnen invoeren. Er is slechts 20 miljoen begroot. Daarvoor kunnen we het niet doen. Ook voor de leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen met een zogenoemde rugzak komt er steeds minder geld.”

Schoolboeken; De regering trekt wel wat geld uit voor het gratis verstrekken van schoolboeken in het voortgezet onderwijs, maar ook dat bedrag is bij lange na niet toereikend. Bovendien vinden de werkgevers het structureel niet kloppen dat de 90 miljoen die nu is uitgetrokken uit de bestaande onderwijsbegroting wordt gehaald. “Dat is een staaltje van inkomenspolitiek. Dit bedrag hoort thuis op de begroting van de minister van Sociale Zaken, want het gaat om de inkomens van de ouders.”