Werkgeversvereniging Primair Onderwijs opgericht

Op dinsdag 21 juni jongstleden hebben VOS/ABB, Besturenraad, Bond KBO en VBS de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) opgericht. Met de WvPO wordt een vereniging neergezet die de collectieve werkgeversbelangen in de sector primair onderwijs krachtig zal behartigen. De WvPO is het antwoord van de werkgevers in het primair onderwijs op de autonomievergroting en decentralisatie van werkgeversbevoegdheden naar de individuele schoolbesturen. Lees verder

De WvPO wil het werkgeverschap van de schoolbesturen in het primair

onderwijs versterken. Daarvoor is meer beleidsruimte voor de

schoolbesturen nodig met erkenning van het verschil in schaal en

professionaliteit binnen de sector primair onderwijs. De WvPO streeft

naar een CAO met kaderstellende afspraken en facultatieve

modeluitwerkingen die de schoolbesturen ondersteunen om eigentijds

werkgeverschap goed vorm te geven.

De meerwaarde van deze krachtenbundeling van de besturenorganisaties

komt voor schoolbesturen tot uiting in de rechtstreekse besluitvorming

van de individuele werkgevers in het primair onderwijs over het

CAO-onderhandelingsresultaat. Daartoe heeft ieder schoolbestuur een

stem en per 100 leerlingen een extra stem.

In de voorfase van het CAO-overleg – dat in de eerste helft van 2006

moet resulteren in een vernieuwde CAO primair onderwijs vanaf 1

augustus 2006 – worden de individuele werkgevers geconsulteerd. Aan de

hand van de arbeidsvoorwaardennota 2005 van de WvPO zullen de

lidorganisaties met hun eigen leden spreken over de inzet voor de CAO

2006 en verder.

De uitkomst van deze achterbanraadplegingen zal worden besproken in

de arbeidsvoorwaardencommissie van de WvPO. Deze commissie is zodanig

samengesteld dat zij representatief is voor de werkgevers in de sector

primair onderwijs. Deze commissie zal het bestuur van de WvPO adviseren

over de inzet en het mandaat van de onderhandelingsdelegatie voor het

CAO-overleg.