Werkgeversvereniging Primair Onderwijs

Vier werkgeversorganisaties in het onderwijs, VOS/ABB, Besturenraad, Bond KBO en VBS, hebben op 21 juni de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) opgericht. Met de WvPO wordt een vereniging neergezet die de collectieve werkgeversbelangen in de sector primair onderwijs krachtig zal behartigen. Lees verder

De WvPO is het antwoord van de werkgevers in het primair onderwijsn op de autonomievergroting en decentralisatie van werkgeversbevoegdheden naar de individuele schoolbesturen.

De WvPO wil het werkgeverschap van de schoolbesturen in het primair onderwijs versterken. Daarvoor is meer beleidsruimte voor de schoolbesturen nodig met erkenning van het verschil in schaal en professionaliteit binnen de sector primair onderwijs. De WvPO streeft naar een CAO met kaderstellende afspraken en facultatieve modeluitwerkingen die de schoolbesturen ondersteunen om eigentijds werkgeverschap goed vorm te geven.

Krachtenbundeling
De meerwaarde van deze krachtenbundeling van de besturenorganisaties komt voor schoolbesturen tot uiting in de rechtstreekse besluitvorming van de individuele werkgevers in het primair onderwijs over het CAO-onderhandelingsresultaat. Daartoe heeft ieder schoolbestuur een stem en per 100 leerlingen een extra stem. 

In de voorfase van het CAO-overleg – dat in de eerste helft van 2006 moet resulteren in een vernieuwde CAO primair onderwijs vanaf 1 augustus 2006 – worden de individuele werkgevers geconsulteerd. Aan de hand van de arbeidsvoorwaardennota 2005 van de WvPO zullen de lidorganisaties met hun eigen leden spreken over de inzet voor de CAO 2006 en verder.

Achterbanraadpleging

De uitkomst van deze achterbanraadplegingen zal worden besproken in de arbeidsvoorwaardencommissie van de WvPO. Deze commissie is zodanig samengesteld dat zij representatief is voor de werkgevers in de sector primair onderwijs. Deze commissie zal het bestuur van de WvPO adviseren over de inzet en het mandaat van de onderhandelingsdelegatie voor het CAO-overleg.

Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl