Wet goed onderwijs en goed bestuur van kracht

De Wet goed onderwijs en goed bestuur is per 1 augustus in werking getreden. In de wet Goed onderwijs en goed bestuur staat aan welke eisen een schoolbestuur moet voldoen. Ze moeten aan de hand van bepaalde zorgplichten hun beleid kunnen verantwoorden. De besturen kunnen zelf bepalen hoe zij hun zorgplichten vervullen. Lees verder

De belangrijkste eisen die gesteld worden ten aanzien van de zorgplicht goed onderwijs zijn voldoende onderwijsopbrengsten en een goede kwaliteitszorg op alle scholen. Bij de zorgplicht goed bestuur gaat het onder meer om de scheiding van bestuur en intern toezicht, integer en doelmatig bestuur en en good governance. Als besturen hun zorgplichten niet of onvoldoende nakomen, geeft de wet de minister van OCW de bevoegdheid om hiertegen op te treden. Zo kan de minister een aanwijzing geven aan een bestuur of –in het uiterste geval– de overheidsbekostiging beëindigen. 

Het is de bedoeling van de nieuwe wet dat de overheid slagvaardiger en doelgerichter kan optreden als er sprake is van slecht onderwijs of zwak bestuur.

De datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet werd op 16 juli bekendgemaakt in het Staatsblad nr. 282.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl