Wetsvoorstel: 30 uur maatschappelijke stage

Een maatschappelijke stage van 30 uur in het voortgezet onderwijs wordt vanaf het schooljaar 2011/2012 verplicht. Dat staat in het wetsvoorstel dat minister Van Bijsterveldt naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees verder

Sinds het schooljaar 2008/2009 zijn veel scholen voor voortgezet onderwijs al begonnen met de maatschappelijke stage. Er zijn 20 pilotprojecten uitgevoerd waar in totaal 60.000 scholieren aan hebben meegedaan. Zij liepen een maatschappelijke stage (MaS) van minimaal 30 uur per jaar. Deze pilots waren een groot succes. Maar ook buiten de pilotscholen is er al volop meegedaan aan de maatschappelijke stage. Inmiddels is al 99 procent van de scholen voor voortgezet onderwijs ermee begonnen. Het afgelopen schooljaar vervulden ruim 260.000 leerlingen een MaS, in totaal ruim zeven miljoen uur.

Mede op grond van de praktijkervaringen wordt het aantal uren dat leerlingen MaS moeten lopen, in het wetsvoorstel vastgesteld op minimaal 30 uur voor alle schooltypen (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo). Dit sluit ook aan bij het advies van de Raad van State, dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd waarin werd geadviseerd om het aantal uren Mas naar beneden bij te stellen.

Verheugd
Minister Van Bijsterveldt is verheugd dat de maatschappelijke stage nu zo dicht bij de daadwerkelijke realisatie is. “Het enthousiasme voor de maatschappelijke stage is groot. Dat wil ik vasthouden. Met de maatschappelijke stage hebben we goud in handen, maar ik wil wel dat het op een verantwoorde manier wordt ingevoerd. Met 30 uur is de maatschappelijke stage voor alle betrokken partijen haalbaar en realistisch, dat hebben de pilots laten zien,” aldus Van Bijsterveldt.

Ondanks de noodzakelijke bezuinigingen hecht dit kabinet grote waarde aan de invoering van de maatschappelijke stage in het curriculum. Hiervoor blijft jaarlijks €55 miljoen beschikbaar voor de scholen.

Zelfvertrouwen
Met de maatschappelijke stage maken scholieren kennis met vrijwilligerswerk en leveren een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Onderzoeken laten zien dat leerlingen die stage gelopen hebben meer zelfvertrouwen hebben, meer respect voor anderen creëren en zich bewuster zijn van hun omgeving. Tevens leert de MaS hen zich te ontwikkelen tot actieve burgers.

Alle gemeenten ontvangen van het ministerie van OCW en van VWS via het gemeentefonds geld voor de maatschappelijke makelaarsfunctie, waardoor leerlingen worden geholpen bij het vinden van een maatschappelijke stageplek. In 2010 en 2011 is hiervoor jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar.