Wetsvoorstel samenwerkingsschool naar Kamer

Het voorstel voor de wettelijke regeling van de samenwerkingsschool is ingediend bij de Tweede Kamer. Zoals verwacht kan volgens dit voorstel slechts in bijzondere gevallen een samenwerkingsschool worden gevormd. Lees verder

Een samenwerkingsschool is een school, waarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs wordt aangeboden en beide richtingen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. Een dergelijke school past juridisch niet in ons duale onderwijsbestel, dat immers uitgaat van openbaar onderwijs dat op openbare scholen en bijzonder onderwijs dat op bijzondere scholen wordt gegeven. Een tussenvorm – openbaar en bijzonder onderwijs binnen één school – is er (nog) niet. 

Het wetsvoorstel (nr. 32134) dat nu bij de Tweede Kamer ligt, volgt op een wijziging in 2006 van het 4e lid van artikel 23 van de Grondwet. De wijziging bestond uit enkele toevoegingen (vetgedrukt):

"In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven al dan niet in een openbare school."

In het huidige wetsvoorstel staat dat de samenwerkingsschool alleen tot stand zal kunnen komen via een fusie van bestaande scholen. Dit betekent dat het stichten van een samenwerkingsschool op ideële gronden niet kan. Voorwaarde is dat bij de totstandkoming van de samenwerkingsschool een van de betrokken scholen onder de opheffingsnorm zit of aan de hand van een prognose kan aantonen op termijn onder die norm terecht te komen. Belangrijk element in het wetsvoorstel is dat de samenwerkingsschool altijd algemeen toegankelijk moet zijn.

Het wetsvoorstel liep in 2006 ernstige vertraging op door de val van het vorige kabinet-Balkenende en de vervroegde verkiezingen in dat jaar.

Informatie: Klaas te Bos, 06-22939649, ntebos@vosabb.nl