WGA-premie verhalen lijkt (nog) niet nodig

De werkgever heeft de mogelijkheid om een deel van de WGA-premie op de werknemers te verhalen. Dit kan via een zelfstandig besluit van de werkgever zonder dat er overleg met de vakbonden of de P(G)MR nodig is. Het verhalen gaat ten laste van het netto loon van de werknemers. Gezien de hoogte van de WGA-premie en de verwachte bekostiging in 2007 lijkt er geen directe noodzaak om in 2007 te gaan verhalen. Lees verder

Als de werkgever overgaat tot verhalen zal het, afhankelijk van het salaris van de werknemer, bij benadering gaan over een bedrag dat ligt tussen de € 25,- en € 64,- op jaarbasis. Voor 2008 is nog niet vast te stellen of verhalen nodig zal zijn.   

Verdeling WGA-lasten
De WGA is de werkhervattingregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers. Dit is een onderdeel van de WIA (de nieuwe WAO). Op basis van het uitgangspunt dat preventie van arbeidsongeschiktheid een gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel werknemers als werkgevers, heeft de Stichting van de Arbeid in de aanloop naar de WIA al in 2004 overeenstemming bereikt over een 50%-50% verdeling van de WGA-lasten.

Hiermee voorkomt de werkgever dat de kosten in verband met het nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelsel, inclusief de van de werkgever verwachte re-integratie inspanningen, onevenredig ten laste van de werkgever komen. De premieverdeling tussen werkgever en werknemer komt tot stand via een eenzijdig besluit van de werkgever en gaat via een inhouding op het netto loon van de werknemer. De wettelijke basis voor het verhalen op de werknemer is te vinden in de Wet financiering sociale verzekeringen (artikel 34).

Verhalen op de werknemer?
De individuele werkgever bepaalt of er tot verhaal wordt overgegaan. Er is dan ook geen centrale afspraak gemaakt over het al dan niet verhalen van de WGA-lasten op werknemers. De werkgever moet op bestuursniveau die afweging maken. Het bestuur heeft zelf inzicht in de daadwerkelijke premielast, deze wordt immers per werkgever vastgesteld.

Gezien de hoogte van de vastgestelde premies in 2007 en de verwachte bekostiging lijkt er financieel gezien geen noodzaak te zijn om tot verhaal over te gaan. 

Er kunnen werkgevers zijn die, in verband met een aanzienlijk hogere WGA-instroom, een hogere gedifferentieerde WGA-premie opgelegd krijgen dan de gemiddelde WGA-premie. Voor deze werkgevers kan het verhalen van de WGA-premie financieel gezien nodig zijn. In dat geval doet de werkgever er goed aan de financiële consequenties op een rij te zetten. Tevens moet het effect op de inkomenspositie van de werknemers hierbij worden meegenomen (voor voorbeelden zie verderop in dit artikel).

2008
De premies en bekostiging voor 2008 zijn nog niet bekend. Enerzijds is de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen onzeker. Anderzijds is het nog niet duidelijk of er in de bekostiging van 2008 rekening gehouden gaat worden met het verhalen van premie op de werknemers. Het is daarom op dit moment nog niet te zeggen of  in 2008 verhalen ook niet nodig zal zijn. VOS/ABB zal u hierover later informeren. 

Informatie: Frans Smidt, 0348-404803, fsmidt@vosabb.nl.