Wijziging bekostiging nevenvestiging

De Regeling aanvullende bekostiging bij nevenvestigingen met spreidingsnoodzaak in het voortgezet onderwijs wordt per 1 augustus 2007 op enkele punten aangepast. De regeling van 12 juli 2003 wordt hiermee ingetrokken. Lees verder

Het bevoegd gezag van een school komt in aanmerking voor aanvullende bekostiging per kalenderjaar voor personeelskosten van een op 1 augustus nieuw te vormen nevenvestiging met spreidingsnoodzaak. Van een dergelijke nevenvestiging is sprake als:

  • de nevenvestiging hemelsbreed 10 kilometer of meer is verwijderd van een vestiging van een school waaraan hetzelfde onderwijs en dezelfde schoolsoort wordt aangeboden;
  • per 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvullende bekostiging betrekking heeft minimaal 120 leerlingen staan ingeschreven.

De bekostiging moet tenminste twee maanden voorafgaand aan het eerste kalenderjaar waarop de bekostiging betrekking heeft bij CFI worden aangevraagd. De hoogte van de aanvullende bekostiging is gelijk aan eenmaal het bedrag van de landelijke GPL voor onderwijsondersteunend personeel en eenmaal de landelijke GPL voor directiepersoneel. De accountant dient een verklaring af te geven over de rechtmatige besteding. Er vindt geen verrekening plaats van niet-bestede middelen. De betaling van de aanvullende bekostiging vindt plaats volgens het betaalritme van de reguliere personele bekostiging.

Vestigingen die al vóór 1 augustus 2007 aanvullende personele bekostiging ontvingen, blijven het recht op bekostiging behouden. Er hoeft geen aparte aanvraag te worden ingediend. Wel geldt de eis dat er op 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar 120 leerlingen aan de vestiging moeten zijn ingeschreven.

Als op grond van deze regeling bekostiging wordt toegekend, betekent dit ook dat er een aanvullende materiële bekostiging wordt verstrekt. Het bedrag van deze aanvullende materiële bekostiging wordt jaarlijks uiterlijk 1 oktober bekend gemaakt in de Regeling bekostiging materiële exploitatie voortgezet onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348 405250 van 08.30 – 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl