Wijziging beleidsregel scholenplanning

De beleidsregel scholenplanning voortgezet onderwijs 2007 en 2008 is ook in het komende schooljaar van toepassing, vooruitlopend op het wetsvoorstel grotere planningsvrijheid VO. Wel is de beleidsregel gewijzigd om enkele knelpunten in de praktijk weg te nemen. De integrale tekst vindt u in de rechterkolom. Lees verder

De knelpunten die door de wijziging worden opgelost, zaten in het examen voor de gemengde leerweg vmbo, en de voorwaarden voor intersectorale programma’s en regionale arrangementen. Daarvoor zijn nu de volgende aanpassingen gemaakt.

  • Op verzoek van het Platform Technologie in de Gemengde Leerweg is er in het examenjaar 2008 nog maar één (centraal) schriftelijk en praktisch examen dat door alle leerlingen Technologie in de gemengde leerweg wordt afgelegd. Scholen krijgen hierdoor ook meer vrijheid bij het bepalen van de inhoud van het schoolexamen. De minister acht dit passend bij de breed oriënterende doelstellingen van het programma TGL.
  • De voorwaarden voor het verkrijgen van toestemming voor het aanbieden van intersectorale programma’s waren niet in overeenstemming met de regelgeving. Door de invoering van wijzigingen op dit gebied wordt de regelgeving verhelderd.
  • In 2006 en 2007 is het aantal aanvragen voor regionale arrangementen vervijfvoudigd ten opzichte van daaraan voorafgaande jaren. Daardoor komt de behandelingstermijn van de aanvragen tussen 1 maart en 1 augustus van een jaar onder steeds grotere druk te staan. De uiterste inzenddatum van een regionaal arrangement met consequenties voor het onderwijsaanbod op 1 augustus 2008 wordt daarom vervroegd van 1 maart 2008 naar 1 januari 2008.

De minister constateert dat de regionale arrangementen in ruime mate voorzien om het vmbo-aanbod te verbeteren. Om die reden vervalt de inhoud van paragraaf 3.2 van de beleidsregel, getiteld “Nieuw voor oud beleid”.

Overigens worden de administratieve lasten van de scholen als gevolg van deze beleidsregel niet gewijzigd.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van 08.30 – 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl