Wijziging modelverordening huisvesting

Aanvragen voor het huisvestingsprogramma moeten voortaan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Met ingang van 8 maart 2006 is de vaststelling van het huisvestingsprogramma een taak van het college en niet meer van de gemeenteraad. Lees verder

Dit vloeit voort uit de wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden, die officieel van kracht wordt op 8 maart, de dag na de gemeenteraadsverkiezingen. Deze wet wijzigt de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

De dualisering, met als doel de posities van de gemeenteraad en het college deels te ontvlechten en – daarmee – te verduidelijken, is feitelijk reeds in 2002 in werking getreden. De verdere uitwerking daarvan heeft geleid tot aanpassing van een groot aantal wetten, waaronder de WPO, de WEC en de WVO.

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006 treden deze wijzigingen formeel in werking. De VNG heeft daarop de modelverordening huisvesting aangepast aan de nieuwe regelgeving.

De twee belangrijkste wijzigingen zijn:

1)  Het huisvestingsprogramma wordt in het vervolg vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in plaats van de gemeenteraad. Ook het budgetplafond wordt in het vervolg door het college vastgesteld. De gemeenteraad beperkt zich tot het vaststellen van het bedrag dat voor onderwijshuisvesting beschikbaar is op de gemeentebegroting (het zogenaamde budgetrecht). Dit zal in de praktijk gebeuren tijdens de behandeling van de gemeentebegroting.   

2) Ook de afwikkeling van zogenaamde spoedaanvragen wordt voortaan door het college uitgevoerd.

De VNG adviseert haar leden de gewijzigde verordening nog voor 8 maart 2006 in werking te laten treden. In de meeste gevallen echter zal dat – vanwege de korte periode die nog rest – niet lukken. In dat geval moet de gewijzigde wet worden toegepast, omdat landelijke wetgeving prevaleert boven lokale verordeningen.

Met andere woorden: de gemeente toch zal toch moeten handelen overeenkomstig de wijzigingsvoorstellen van de VNG.

De door de VNG gepubliceerde ledenbrief alsmede de wijzigingsvoorstellen kunt u hiernaast downloaden.

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl

Bijlagen