Wijzigingen in reglementen Vf/Pf

De nieuwe reglementen van het Vervangingsfonds en Participatiefonds (Vf/Pf) voor het primair onderwijs in het schooljaar 2008-2009 zijn vastgesteld. Lees verder

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen met ingang van 1 augustus 2008.  

Vervangingsfonds

 • Vervangingsbekostiging kan onder voorwaarde langer dan 30 maanden duren als UWV in het kader van de WIA-beschikking heeft aangegeven dat herstel binnen 6 maanden na 2 jaar ziekte te verwachten is, maar herstel toch uitblijft (bedrijfsarts bepaalt of iemand ziek is of niet), waardoor ontslag niet mogelijk is;
 • Vervanging van directietaken kan plaatsvinden door een directeur of adjunct-directeur zonder onderwijsbevoegdheid. Betrokkene mag geen lesgevende taken op zich nemen.
 • Vervallen van de bekorting wachttijd bij het onderwijsondersteunend personeel van 2 maanden naar 2 weken bij terugval van formatieruimte  met een derde of meer;
 • Verduidelijking dat de verplichte verzekering kan herleven, als de werknemer opnieuw bij zijn oude werkgever in dienst komt;
 • Nascholingsregelingen t.b.v. schoolleiders, (adjunct)directeuren en 50-plussers zijn geschrapt;
 • Vervangingsfonds krijgt geen aanspraak op WIA-gelden;
 • Vervallen van de voorwaarde dat vervangingsbekostiging eerst kan worden gedeclareerd nadat al het personeel in de bekostigde vervangingspool is ingezet;
 • Vervanging mogelijk door middel van inschakeling van een payroll-onderneming;
 • Bekostigde vervanging van directietaken door extern personeel is mogelijk;
 • De regeling ‘plusleraar’ is vervallen.

Participatiefonds

 • Er is een nieuwe geformuleerde definitie van outplacement in het reglement opgenomen;
 • Afschrift van het ontslagbesluit op grond van een uitspraak van de rechtbank in geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst hoeft niet meer meegestuurd te worden;
 • Het artikel betreffende ontslag van schoonmaakpersoneel is ook van toepassing bij ontslag van personeel bij een Centrale Dienst;
 • Vervallen van de formatievergelijking als gevolg van de invoering van de lumpsum;
 • Ontslag van OALT-personeel i.v.m. beëindiging van de bekostiging is vervallen;
 • Overschrijding van de termijn bij een rappel om ontslag binnen 6 weken te vermelden heeft geen gevolg als het om een beëindiging van een vervangingsbetrekking gaat. Wel moet bewijs geleverd worden dat het ook daadwerkelijk om een vervangingsbetrekking gaat;
 • Bij de inspanningsverplichting (art. 4.4, onderdeel IV sub B) is nu, net zoals bij ontslag uit een vast dienstverband expliciet opgenomen dat het aanbieden van outplacement bij ontslag uit een tijdelijk dienstverband het doen van een voormelding dreigend ontslag vervangt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl