Wijzigingen ouderschapsverlof per 1 januari

De Helpdesk van VOS/ABB krijgt de laatste tijd veel vragen over de wijzigingen van het ouderschapsverlof. Hieronder geeft eerstelijnsadviseur Myrna Houtman aan wat er verandert en wat dit betekent voor de cao’s. Ook gaat ze in op de ouderschapsverlofkorting per 1 januari 2009. Lees verder

Het kabinet heeft het recht op onbetaald ouderschapsverlof verlengd van 13 weken naar 26 weken. Dit zorgt er volgens het kabinet voor dat ouders werk en zorgtaken beter met elkaar kunnen combineren. De Tweede en vervolgens ook de Eerste Kamer zijn akkoord gegaan met deze wijziging (Staatsblad 565, 18 december 2008).

Door deze uitbreiding van het wettelijke recht op ouderschapsverlof is het maximale bedrag van de ouderschapsverlofkorting hoger. Deze korting werd alleen toegepast als de ouder in het desbetreffende jaar inlegde in de levensloopregeling. Vanuit oogpunt van vereenvoudiging is deze koppeling per 1 januari 2009 losgelaten. De ouderschapsverlofkorting is daarmee volledig los komen te staan van de levensloopregeling.

Wat betekent dit voor de cao’s?
Zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs werd er al meer ouderschapsverlof gegeven dan de wet voorschreef.

* Primair onderwijs:

Een werknemer heeft recht op 995 uur ouderschapsverlof, waarvan  415 uur betaald  (55% doorbetaling) en 580 uur onbetaald ouderschapsverlof. Dit betekent dat in onderwijsland al wordt voldaan aan de wijziging die het kabinet heeft doorgevoerd.

Alleen voor meerlingen is de regeling iets aangepast. Voor een drieling gold 995 uur ouderschapsverlof, waarvan 415 uur betaald en 580 uur onbetaald voor het eerste kind, voor het tweede en derde kind van de drieling elk  415 uur betaald verlof, dus totaal 1825 uur, waarvan 1245 uur betaald ouderschapsverlof (55% doorbetaling) en 580 onbetaald ouderschapsverlof. Vanaf 1 januari 2009 wordt niet aan de voorwaarden voldaan van 26 weken volledig ouderschapsverlof. Dit betekent concreet dat de werknemer die nog geen onbetaald ouderschapsverlof heeft aangevraagd, alsnog recht krijgt op extra onbetaald ouderschapsverlof van 2 x 415 uur. De verwachting is dat dit in de CAO PO 2009 wordt aangepast.

* Voortgezet onderwijs:

Een werknemer heeft recht op 830 uur ouderschapsverlof, waarvan 415 uur betaald (55% doorbetaling) en 415 onbetaald ouderschapsverlof. Bij een meerling is dit aantal verdubbeld, dus bij een tweeling heeft men recht op 830 uur betaald (55%) en 830 onbetaald verlof.

Deze regeling voldoet  aan de nieuwe 26 wekennorm. Er hoeft geen wijziging van de CAO VO plaats te vinden.

Wat is de ouderschapsverlofkorting per 1 januari 2009?
De ouderschapsverlofkorting bedraagt met ingang van 1 januari 2009 de helft van het minimumloon per opgenomen ouderschapsverlofuur. Dat komt in het jaar 2009 neer op een bedrag van € 3,99 per opgenomen uur. Een werknemer kan vanaf 2009 in een kalenderjaar maximaal aanspraak maken op 26 weken ouderschapsverlof, ofwel 26 weken x 36,86 uur x  € 3,99 =  € 3823,86. Of dit betaald of onbetaald ouderschapsverlof is, maakt niet uit.

De ouderschapsverlof kan niet hoger zijn dan het jaarloon in 2008 min het jaarloon in 2009 (vereiste van de Belastingdienst) en dient aangevraagd te worden bij de Belastingdienst. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl