Wijzigingen voor beter functionerende Wms bepleit

De geschillenregeling in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) functioneert niet optimaal en moet daarom worden gewijzigd. Deze aanbeveling staat in een rapport van bureau Actis, dat in opdracht van de Stichting Onderwijsgeschillen onderzoek heeft gedaan naar conflicten tussen schoolbesturen en medezeggenschapsraden. Het onderzoek richtte zich op het primair en voortgezet onderwijs. Lees verder

De onderzoekers merken op dat het aantal medezeggenschapsgeschillen dat aan de Landelijke Commissie Geschillen Wms (LCG Wms) wordt voorgelegd, buitengewoon laag is. De weinige geschillen die bij de LGC Wms terechtkomen, zijn doorgaans geëscaleerd. Dat maakt het voor de commissie lastig is om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.

In de media werd al uitgebreid aandacht besteed aan het rapport door te benadrukken dat er sprake is van intimidatie door schoolbesturen. Deze aandacht ervaart VOS/ABB op basis van het rapport als onevenwichtig. Een voorbeeld van wat VOS/ABB als onevenwichtige berichtgeving ervaart, komt uit Trouw. De onderzoekers constateren dat in een beperkt aantal gevallen sprake is geweest van bestuurders die intimiderende uitspraken hebben gedaan. Het advies luidt dat bestuurders altijd professioneel moeten blijven handelen, mede omdat de Wms daarvan uitgaat. VOS/ABB sluit zich daar uiteraard bij aan.

Aanbevelingen
De onderzoekers doen op basis van hun bevindingen een aantal aanbevelingen. Zo zou de Wms duidelijker moeten zijn over de fase voordat bij de LGC Wms een geschil wordt ingediend. ‘In het geval een geschil nog niet vergaand is geëscaleerd kan in deze fase worden bezien of mediation – al dan niet door de commissie – een begaanbare route is. Mocht mediation niet meer aan de orde zijn, dan kan aan betrokkenen worden uitgelegd over welke geschilbeslechtingsmogelijkheden de commissie beschikt. Besproken kan worden welke van deze mogelijkheden de voorkeur van betrokkenen heeft.’

Een ander advies is dat aansluitend aan de voorfase de commissie zelf over een ruimer arsenaal aan handelingsmogelijkheden zou moeten beschikken. ‘Hiertoe zouden in de geschillenregeling in de Wms moeten worden opgenomen: bemiddeling, arbitrage, en het – al dan niet in comparitie van partijen – doen van een uitspraak.’  Bovendien zou in de geschillenregeling de mogelijkheid moeten worden ingebouwd om betrokkenen er meer toe te dwingen het oordeel van de LGC Wms na te leven.

Het onderzoeksrapport met deze en andere aanbevelingen staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen