Ziekmelding bij UWV gaat veranderen

Op voorstel van minister Donner van SZW heeft het kabinet ingestemd met maatregelen om het ziekmelden van werknemers te verbeteren en administratieve lasten voor werkgevers te verminderen. Lees verder

Werkgevers hoeven hun zieke werknemer straks pas in de 42ste week ziek te melden bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV); nu moet dat al in de 13de week. Dit leidt ertoe dat werkgevers minder vaak een werknemer bij het UWV ziek hoeven te melden. Ook heeft het UWV hierdoor minder uitvoeringskosten en sluiten het tijdstip van ziekmelden en voorlichting door het UWV over re-integratie beter op elkaar aan. Verder vervalt de verplichte hersteldmelding. 

Nu is het nog zo dat het UWV in de 42ste week aan werkgever en werknmer een brief stuurt als de werknemer niet beter is gemeld. Deze zogenoemde “alerteringsbrief” wijst partijen op de verplichte evaluatie van de re-integratie-inspanningen in het eerste ziektejaar en de mogelijkheden voor re-integratie.

In de nieuwe situatie stuurt het UWV deze brief in de 44ste week naar werkgever en werknemer. Hierdoor wordt het proces van ziekmelden verbeterd omdat het tijdstip van de verplichte ziekmelding en de alerteringsbrief van het UWV beter op elkaar aansluiten. In de huidige praktijk komt het vaak voor dat werkgevers hun werknemers wel ziek melden, maar vervolgens niet meer beter melden. Hierdoor verstuurt het UWV vaak onnodig alerteringsbrieven aan werknemers die alweer beter zijn. Het afschaffen van de verplichte hersteldmelding zorgt ook voor minder administratieve lasten bij werkgevers.

Werkgevers die hun zieke werknemer te laat aanmelden bij het UWV krijgen straks een boete van maximaal 455 euro per werknemer. Verder wordt de zogenoemde WIA-kennisgeving vereenvoudigd. Het UWV stuurt deze kennisgeving in de 20ste ziektemaand aan werknemers om hen te wijzen op de mogelijkheid een WIA-uitkering aan te vragen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De wet zal naar verwachting op 1 juli 2008 in werking treden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 – 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl