Zorgleerling verdient beter!

Het advies ‘Groeistuipen in het speciaal onderwijs’ van jeugdcommissaris Steven van Eijck biedt waardevolle aanknopingspunten. Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs dat een diploma behaalt, moet fors omhoog. Ook moet er meer worden geïnvesteerd in personeel. De 207 miljoen euro extra per jaar die volgens Van Eijck nodig is voor beter onderwijs aan zorgleerlingen, is echter verre van voldoende. Lees verder

Het is schokkend om te lezen dat nog geen 5% van de leerlingen in het speciaal onderwijs een startkwalificatie behaalt. De overgrote meerderheid van deze leerlingen, die al niet sterk staan, hebben dus een zeer zwakke positie op de arbeidsmarkt zodra zij van school gaan. Het is dan ook goed dat Van Eijck het kabinet adviseert om meer te gaan werken met deelkwalificaties en dat het onderwijs hier beter op moet worden ingericht.

De aanbeveling van Van Eijck betekent dat het onderwijs aan zorgleerlingen een verdere kwaliteitsimpuls nodig heeft. Dit advies geldt voor het speciaal onderwijs, maar zeer zeker ook voor het regulier onderwijs. Belangrijk daarbij is dat er een flexibel aanbod komt. Nu is het nog zo dat er ‘digitaal’ systeem is: leerlingen zitten ofwel in het regulier ofwel in het speciaal onderwijs. Met meer mengvormen – bijvoorbeeld ’s ochtends les op een ‘gewone’ basisschool en ’s middags op een school voor speciaal onderwijs – kunnen betere resultaten worden bereikt.

Inhaalslag
De vereiste kwaliteitsimpuls betekent dat er vooral op het personele vlak een inhaalslag moet worden gemaakt. Een verdere professionalisering van leerkrachten in zowel het regulier als het speciaal onderwijs in combinatie met méér personeel is onontbeerlijk om het primaire proces en daarmee de resultaten te verbeteren. Kortom: er moeten meer intern begeleiders, onderwijsassistenten, plusleraren, trajectbegeleiders en schakelfunctionarissen komen.

Dit vereist aanzienlijk meer geld dan de 207 miljoen euro extra per jaar waar Steven van Eijck in zijn advies over spreekt. Aan het begin van het huidige schooljaar, toen minister Maria van der Hoeven van OCW vanwege de toenemende leerlingenaantallen aankondigde een rem te willen zetten op het speciaal onderwijs, was al duidelijk dat er 1 miljard euro bijmoet. Die oproep van VOS/ABB aan de minister en de Tweede Kamer is nog onverminderd geldig.